Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan

20/6/2018 11:3

Tuyenquang.gov.vn:

 

Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành phải công khai:
1. Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030
2. Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
3. Kế hoạch thực hiện KH số 87-KH/TU ngày 09/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
4. Kế hoạch thực hiện Chi thị số 24/2008/CT-TTg ngày 08/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập
5. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. Quyết định về việc phê duyệt báo cáo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tinh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
7. Quyết định về việc ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
8. Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
9. Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các huyện, thành phố
10. Nghị quyết về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục