Triển khai thực hiện Nghị định số 19 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường

7/6/2019 9:21

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có công văn gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường.Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh  yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thuộc phạm vi quản lý; tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Công an tỉnh thực hiện điều tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi thông qua việc tổ chức họ, hụi, biêu, phường để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

UBND các huyện, thành phố tổng hợp tình hình, diễn biến về họ, hụi, biêu, phường ở địa phương khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, trị trấn tiếp nhận, thống kê thông tin về việc tổ chức dây họ theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về họ, hụi, biêu, phường với cơ quan công an có thẩm quyền.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 19/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về hụi, họ, biêu, phường.

Giao Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục