Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

10/6/2019 8:32

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.Độc giả đọc sách tại tủ sách cơ sở xã Tân Long (Yên Sơn). Ảnh: Giang Lam

Kế họach nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
 
Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với các nội dung: quán triệt, triển khai, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã thuộc huyện nghèo; Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân; Xử lý đối với Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ mà không thuộc đối tượng áp dụng tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg…

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ, chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và Kế hoạch này (gửi Sở Tư pháp tổng hợp chung).

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quyết định việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác sách, tài liệu pháp luật và sử dụng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân gắn hoạt động của Tủ sách pháp luật với Thư viện nhà trường; hướng dẫn quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật phục vụ công tác dạy và học pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; phối hợp hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật của Trung tâm học tập cộng đồng với Tủ sách pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng sách, tài liệu pháp luật trong Thư viện xã; phối hợp hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã với Tủ sách pháp luật; lồng ghép việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg với thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu pháp luật của điểm Bưu điện - Văn hóa xã với Tủ sách pháp luật.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, vận động và phát huy vai trò của nhân dân ở cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; phối hợp, giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện; xác định các xã thuộc phạm vi quản lý thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg để hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã; hướng dẫn các xã không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg thực hiện sáp nhập Tủ sách pháp luật cấp xã theo quy định.  
PV
 
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục