Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã giai đoạn 2019 - 2021

10/6/2019 9:8

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021.Giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả TTHC thị trấn Sơn Dương. Ảnh: Thanh Phúc
 
Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021 nhằm lập hồ sơ Đề án sắp xếp 02 đơn vị hành chính xã không đảm bảo 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số theo quy định (xã Sầm Dương và xã Thanh Phát thuộc huyện Sơn Dương) theo đúng Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; cấp ủy, chính quyền huyện Sơn Dương và các xã có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc sắp xếp 02 đơn vị hành chính xã thuộc huyện Sơn Dương.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với các nội dung: Xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã; Tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính xã; Trình Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã; Trình cấp có thẩm quyền việc sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang; Sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp đơn vị hành chính xã; Áp dụng chính sách đặc thù và chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới hành chính xã.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn UBND huyện Sơn Dương tổ chức thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri, lấy ý kiến cử tri, tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri tại các xã thực hiện sắp xếp theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND huyện Sơn Dương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp 02 đơn vị hành chính xã thuộc huyện Sơn Dương, trình thông qua các cấp có thẩm quyền đúng trình tự, thủ tục quy định. Tham mưu UBND tỉnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp UBND huyện Sơn Dương, các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính xã mới hình thành sau sắp xếp. Là đầu mối liên hệ và tham mưu với UBND tỉnh nội dung làm việc với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan về hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiến độ triển khai Kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai, thực hiện Đề án.

Sở Y tế tham mưu xây dựng phương án sắp xếp các Trạm y tế xã và sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí đội ngũ viên chức tại các Trạm y tế xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã và giải quyết chế độ, chính sách đối với với viên chức dôi dư do sắp xếp các Trạm y tế xã.
 
Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Sơn Dương và cấp ủy, chính quyền các xã có liên quan trực tiếp đến việc sắp xếp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính xã. Xây dựng các nội dung, chương trình chuyên đề, chuyên mục phản ánh, tuyên truyền về chủ trương, chỉ đạo và nội dung cụ thể về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã tỉnh Tuyên Quang năm 2019, những kết quả đạt được, những gương tốt và bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của tỉnh.
 
UBND huyện Sơn Dương chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nội dung Phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã trình các cấp có thẩm quyền đúng trình tự, thủ tục quy định. Chủ trì triển khai và hướng dẫn UBND các xã thực hiện các nhiệm vụ liên quan của Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri, trình Hội đồng nhân dân xã, Hội đồng nhân dân huyện thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp xã theo quy định. Thực hiện quản lý, quy hoạch trên các lĩnh vực: Xây dựng, trụ sở làm việc, giao thông, thuỷ lợi, điện, giáo dục, y tế, văn hoá, thương mại, thông tin và truyền thông, đất đai, nhà ở, dân cư, tổ chức sản xuất; chủ động và điều kiện thuận lợi trong chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của công dân, tổ chức do thay đổi địa giới đơn vị hành chính; các nguồn vốn vay, các dự án đang đầu tư, xây dựng...ở những xã thực hiện sắp xếp và thành lập mới sau sắp xếp.
 
Bên cạnh đó, chỉ đạo chính quyền ở đơn vị hành chính xã mới hình thành sau khi sắp xếp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp các dịch vụ công theo hướng một cửa, một cửa liên thông; cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.
PV
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục