Công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng và Ban Dân tộc tỉnh

8/7/2019 8:49

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng và Ban Dân tộc tỉnh.Quy trình thủ tục hành chính được tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ
 của hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 159 quy trình nội bộ, liên thông, trong đó cấp tỉnh 115 quy trình gồm: 65 quy trình nội bộ; 50 quy trình liên thông, trong đó, có 5 quy trình liên thông theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Cấp huyện 26 quy trình gồm 8 quy trình nội bộ, 18 quy trình liên thông. Cấp xã 18 quy trình nội bộ.

Sở Xây dựng có 43 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó, cấp tỉnh 36 quy trình gồm: 35 quy trình nội bộ, 1 quy trình liên thông. Cấp huyện 7 quy trình nội bộ.

Ban Dân tộc tỉnh có 2 quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang) sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục