Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
989/UBND-THCB 17/04/2019 0:0 Về việc tham gia vào dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia
109/QĐ-UBND 17/04/2019 0:0 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
978/UBND-NC 17/04/2019 0:0 Chỉ đạo triển khai sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố
1003/UBND-NC 17/04/2019 0:0 Chỉ đạo thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về một số nội dung công tác xây dựng Đảng
972/UBND-KGVX 16/04/2019 0:0 V/v phối hợp tổ chức Chương trình vận động hiến máu tình nguyện "Hành trình đỏ năm 2019"
353/QĐ-UBND 16/04/2019 0:0 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tỉnh Tuyên Quang
01/QĐ-HĐ 12/04/2019 0:0 Về Ban hành quy chế hoạt động của HĐ cấp tỉnh xét tặng "Giải thưởng Tân trào" lần thứ 3 năm 2019
924/UBND-ĐTXD 11/04/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 2671/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Vĩnh Phúc
334/QĐ-UBND 11/04/2019 0:0 Phê duyệt kế hoạch vốn Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019
948 /UBND-ĐTXD 11/04/2019 0:0 V/v Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019
333/QĐ-UBND 11/04/2019 0:0 về Thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng Tân Trào lần thứ 3 năm 2019
47/KH-UBND 11/04/2019 0:0 Về việc định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122