Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
82 /KH-UBND 10/07/2019 0:0 Tổ chức sơ kết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
84 /KH-UBND 10/07/2019 0:0 Thực hiện nội dung hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang và thành phố Hà Nội theo Thông báo số 1952-TB/TU ngày 21/5/2019 của Thành ủy Hà Nội thông báo Kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang
1950 /UBND-TNMT 10/07/2019 0:0 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang
1956 /UBND-KGVX 10/07/2019 0:0 V/v cung cấp thông tin theo Phiếu khảo sát
13 /2019/QĐ-UBND 10/07/2019 0:0 Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
688 /QĐ - UBND 10/07/2019 0:0 Về việc phê duyệt và phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2019
1941 /UBND-NC 09/07/2019 0:0 Về việc thực hiện kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố
1921 /UBND-THCB 09/07/2019 0:0 V/v ứng dụng Zalo trong công tác truyền thông về Tuyên Quang và trong mô hình dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang
246 /QĐ-UBND 09/07/2019 0:0 Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang
81 /KH-UBND 08/07/2019 0:0 Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang
1883 /UBND-KGVX 05/07/2019 0:0 V/v tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
1894 /UBND-KGVX 05/07/2019 0:0 V/v cung cấp thông tin tuyên truyền

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Liên kết chuyên mục