Thông báo số 27/TB-SGDĐT ngày 29/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang về việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm tập trung vở viết, SGK và trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho các trường năm 2018

3/7/2018 14:4

Tuyenquang.gov.vn:

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục