UBND tỉnh trả lời Cử tri xã Lực Hành, huyện Yên Sơn về việc Đề nghị đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc, Nhà văn hóa xã Lực Hành, huyện Yên Sơn

7/11/2018 10:36

Tuyenquang.gov.vn:

Trả lời:

- Về đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã: Đến nay, hạng mục đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Lực Hành chưa được bố trí trong Kế hoạch đầu tư, xây dựng năm 2018 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn kiểm tra, rà soát xây dựng kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho huyện để huyện bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để triển khai thực hiện theo quy định.

- Về xây dựng nhà văn hoá xã: Đến nay, hạng mục đầu tư xây dựng nhà văn hoá xã Lực Hành đã được bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn căn cứ kế hoạch phân bổ vốn đầu tư để tổ chức triển khai đầu tư xây dựng nhà văn hoá xã Lực Hành theo quy định.
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục