UBND tỉnh trả lời Cử tri xã Lăng Can, huyện Lâm Bình về việc Kiểm tra, xem xét và trả lời cho các hộ dân tái định cư về việc diện tích đất vườn rừng

7/11/2018 15:12

Tuyenquang.gov.vn: Kiểm tra, xem xét và trả lời cho các hộ dân tái định cư về việc diện tích đất vườn rừng của các hộ được giao quản lý tại nơi ở cũ đã được cấp sổ lâm bạ nhưng khi phải di chuyển tái định cư tại nơi ở mới đến nay chưa được thanh toán tiền đền bù

Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hộ gia đình có vườn rừng được hỗ trợ công khoanh nuôi, bảo vệ rừng 100.000 đồng/ha/năm, theo số năm và diện tích rừng đã bảo vệ theo sổ lâm bạ, có số liệu trong biên bản kiểm kê.

Trường hợp hộ gia đình nào còn có ý kiến, kiến nghị liên hệ trực tiếp với Ban Di dân, tái định cư huyện hoặc Ban Di dân, tái định cư Thủy điện Tuyên Quang để được đối chiếu hồ sơ, giải quyết và trả lời cụ thể.
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục