UBND tỉnh trả lời Cử tri xã Lăng Can, huyện Lâm Bình về việc Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Lăng Can và xã Phúc Yên, để thuận lợi cho việc quản lý hành chính

9/11/2018 9:4

Tuyenquang.gov.vn:

Trả lời:

Việc rà soát, hiệp thương thống nhất phương án hiệu chỉnh lại địa giới hành chính cho phù hợp với thực tế quản lý của chính quyền và sử dụng đất của người dân giữa xã Phúc Yên và xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đã được Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình, Ủy ban nhân dân xã: Phúc Yên, Lăng Can thực hiện ngày 07/11/2017, đồng thời chuyển vẽ lên bản đồ địa giới hành chính, vào hồ sơ địa giới hành chính của hai xã theo quy định. Theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị hành chính sau khi hiệp thương thống nhất phương án xác định lại đường địa giới hành chính, chuyển vẽ lên bản đồ và vào hồ sơ địa giới hành chính theo quy định. Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các đơn vị hành chính phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, pháp lý và được kiểm tra, nghiệm thu từng cấp ở địa phương, ở Trung ương sau đó được cấp cấp thẩm quyền (Bộ Nội vụ) công nhận đưa vào quản lý, sử dụng theo quy định.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, đến nay đã cơ bản hoàn thiện bước lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính ngoại nghiệp các đơn vị hành chính (trong đó có xã Lăng Can và xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình), hiện nay đang tiếp tục triển khai thực hiện các công việc theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Dự án theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục