Kết luận cuộc họp về xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

9/12/2018 15:38

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 19/11/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020.

Dự họp có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh và đại diện một số Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi cơ sở.

Sau khi nghe đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về các nội dung liên quan tại cuộc họp, ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Việc xây dựng và ban hành Quyết định của UBND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020 là cần thiết để thực hiện đúng quy định của Luật Thủy lợi (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018). Tuy nhiên các ngành chức năng cần nghiên cứu kỹ các nội dung có liên quan để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội dung công việc cụ thể sau:

Về quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh nội dung trình dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để ban hành ngay sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 7 thông qua. Lưu ý kèm theo tờ trình đề nghị ban hành phải có biểu so sánh cụ thể mức giá đề nghị quy định mới so với mức giá đang áp dụng theo quy định hiện hành. Sở Tài chính, Sở Tư pháp: Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Về công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu các quy định của Luật Thủy lợi, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi và các quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp thực hiện công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thu từ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác cùng thời điểm với việc quy định mức giá đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với các quy định hiện hành. Sở Tư pháp, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thu từ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với các quy định hiện hành.

Về xây dựng trình ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ xây dựng và ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác: Đối với các định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành, xem xét mức độ phù hợp để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối với các định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các ngành chức năng căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước khẩn trương xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành để tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời đúng quy định.

Về hoạt động của các Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi cơ sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ban quản lý khai thác công trình thủy lợi cơ sở thực hiện rà soát, báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của từng đơn vị; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó làm rõ tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp cơ cấu lại tổ chức, bộ máy, mô hình hoạt động của các Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi cơ sở đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi cơ sở báo cáo đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định của Nhà nước; đề xuất giải pháp theo ngành, lĩnh vực phụ trách. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi cơ sở thực hiện việc chuyển đổi mô hình hoạt động; cấp giấy phép kinh doanh cho các đơn vị chuyển đổi theo mô hình doanh nghiệp hoặc chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hình thức Hợp tác xã đúng quy định. Cục Thuế tỉnh: Hướng dẫn, kiểm tra các Ban Quản lý trong việc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước thuộc lĩnh vực Thuế.

Các Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi cơ sở: Quản lý, sử dụng kinh phí thu từ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị mình, trong đó làm rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Chủ động kiện toàn cơ cấu, tổ chức, bộ máy quản lý; đề xuất giải pháp cơ cấu lại tổ chức, bộ máy, mô hình hoạt động đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định.

BBT 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục