Kết quả ba năm thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới

7/1/2019 16:46

Tuyenquang.gov.vn: Kết quả sau ba năm thực hiện kế hoạch ”kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên” tiếp tục khẳng định chủ trương đúng, chính sách trúng, hợp lòng dân. Từ đó đã tạo bước chuyển biến mạnh về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật gắn với sản xuất và sinh hoạt, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chủ trương, chính sách kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nhận được sự đồng tình, hưởng ứng và chủ động tham gia tích cực của người dân. Sau ba năm thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng về 3 mục tiêu chính nêu trong nghị quyết:
 


Nhân dân xã Đội Cấn tích cực thực hiện bê tông hóa đường nội đồng

Bê tông hóa 261,74/415 km đường nội đồng (đạt 100% so với kế hoạch ba năm 2016- 2018 và đạt 65,5% khối lượng so với mục tiêu Nghị quyết). Năm 2019 kế hoạch bê tông hóa 111km (phấn đấu hoàn thành 89,8% khối lượng so với mục tiêu Nghị quyết sau 04 năm thực hiện).

Kiên cố hóa 505,925/780 km (đạt 100% so với kế hoạch ba năm 2016- 2018 và đạt 65% khối lượng so với mục tiêu Nghị quyết). Năm 2019 kế hoạch kiên cố hóa 275 km (phấn đấu hoàn thành trên 100% khối lượng so với mục tiêu Nghị quyết).

Xây dựng 386/511 nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên (đạt 100% so với kế hoạch ba năm 2016-2018 và đạt 74,8% khối lượng so với mục tiêu Nghị quyết). Năm 2019 kế hoạch xây dựng 60 nhà văn hóa (phấn đấu hoàn thành trên 87,3% khối lượng so với mục tiêu Nghị quyết).
 


Kiên cố hóa kênh mương đúc sẵn tại xã Sơn Nam (Nguồn: Internet)

Có thể thấy, sau ba năm triển khai thực hiện chủ trương kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” đã khẳng định rõ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành tỉnh Tuyên Quang; thể hiện một cách rõ nét về sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia của người dân trong thực hiện chủ trương của tỉnh.

Kết quả đạt được đã góp phần: Tạo điều kiện phát triển mạnh vùng chuyên canh các cây trồng chủ lực (lạc, chè, mía, cam) và cây gỗ nguyên liệu; chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung theo hình thức trang trại, gia trại; sản xuất thuỷ sản được đẩy mạnh phát triển, đặc biệt là nuôi cá đặc sản bằng lồng trên sông, hồ; nâng số xã đạt chuẩn tiêu chí: Giao thông (46 xã), Thủy lợi (128 xã), Cơ sở vật chất văn hóa (30 xã) và nâng số tiêu chí bình quân đạt 13 tiêu chí/xã.

Năm 2019, được xác định là năm nước rút, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Với mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch năm 2019, đòi hỏi các cấp, các ngành cần có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò nhân dân là chủ thể trong xây dựng, quản lý và sử dụng các công trình đạt hiệu quả cao.

Hai là, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình theo Đề án, Kế hoạch năm.

Ba là, cân đối, bố trí ngân sách đảm bảo hợp lý; huy động lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án; nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để hỗ trợ thực hiện chương trình đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Bốn là, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong đầu tư xây dựng các công trình, thực hiện đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng tạo và đóng góp thiết thực trong quá trình thực hiện.

Theo nongthonmoituyenquang.gov.vn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email