Kết luận Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

9/1/2019 17:4

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 03/1/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Dự họp có Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe các báo cáo tại Hội nghị, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

  1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh đã đề ra, yêu cầu Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Căn cứ mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải tính toán, xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành; khẩn trương giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các xã, phường, thị trấn, các đơn vị trực thuộc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh trước ngày 15/01/2019.

2. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá, sáng tạo. Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Các cấp, các ngành, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình, theo dõi sát diễn biến, chỉ đạo xử lý linh hoạt kịp thời, gắn liền với khen thưởng, tất cả phải vì hiệu quả, chất lượng công việc và nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Giải quyết khắc phục ngay những tồn tại, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành ở cấp cơ sở, như: công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý địa bàn (đất đai, lâm sản, khoáng sản, an ninh trật tự)...

Trong quá trình điều hành, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, nội dung nào thuộc thẩm quyền, thì giải quyết kịp thời, không chờ đợi; nội dung nào thuộc thẩm quyền của tỉnh, thì chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất ngay với Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết.

3. Củng cố hệ thống thông tin, báo cáo; nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích, dự báo phục vụ quản lý, điều hành; các cấp, ngành, địa phương tổ chức tốt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Chủ động phương án, tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tích cực thu hút đầu tư dự án công nghiệp chế biến nông, lâm sản, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất vật liệu xây dựng... Hoàn thành giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa có tính chất quyết định trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Thường xuyên đối thoại, tiếp xúc để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng thứ bậc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm lợi thế; thực hiện tốt chương trình mỗi huyện phát triển 1-2 sản phẩm, mỗi xã phát triển 1 sản phẩm có hiệu quả kinh tế. Xây dựng và triển khai Đề án phát triển đàn trâu, thủy sản, Chương trình phát triển kinh tế lâm nghiệp. Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn Quốc tế FSC, tăng giá trị gỗ rừng trồng, bảo đảm nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến gỗ, giấy và bột giấy. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, tập trung phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án tại Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và các dự án phát triển du lịch, dịch vụ tại các huyện, thành phố. Quan tâm phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, có thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và các dịch vụ du lịch.

Tăng cường quản lý nhà nước vầ đất đai, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác khoáng sản, trong đó có khai thác đá, cát, sỏi… Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn, đặc biệt có biện pháp để xử lý dứt điểm việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại địa bàn các huyện, thành phố.
 
4.
Triển khai xây dựng Quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật quy hoạch. Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, đô thị, hạ tầng nông thôn. Chú trọng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các ngành, địa phương, đơn vị trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; công khai kết quả thực hiện; phấn đấu giải ngân 100% dự toán cho đầu tư phát triển.

Khai thác tốt các nguồn thu, bảo đảm hoàn thành và vượt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Quản lý, sử dụng ngân sách bảo đảm tiến độ, nội dung chi theo dự toán được giao; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực ngân sách nhà nước gắn với huy động tối đa các nguồn lực ngoài nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Về lĩnh vực văn hóa xã hội:

- Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả chủ trương "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Ban hành và thực hiện Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ của tỉnh đến năm 2020. Nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và về Công tác dân số trong tình hình mới. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, quỹ bảo hiểm y tế; hoàn thành việc kết nối 100% các cơ sở cung ứng thuốc.

Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa; thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; từng bước cải thiện, nâng cao giá trị đạo đức xã hội. Tổ chức hiệu quả Đề án 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chủ tịch sau khi có chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện tốt chương trình lao động, việc làm, cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, Chương trình giảm nghèo bền vững, giảm hộ nghèo và hộ cận nghèo, hạn chế tái nghèo. Thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

6. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Tổ chức rà soát tinh gọn bộ máy của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nắm chắc tình hình, kiên quyết xử lý những vấn đề nảy sinh về an ninh tôn giáo. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng; chuẩn bị tốt mọi điều kiện và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 ở ba cấp. Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

7. Các ngành, các cấp quan tâm bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu, không để thiếu hàng sốt giá; tập trung chăm lo Tết cổ truyền dân tộc cho người dân, nhất là lo cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, lưu ý về trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.

Tạo thuận lợi cho thông tin truyền thông cùng với việc xử lý nghiêm các vi phạm; các cơ quan nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin, công khai minh bạch về chính sách, cơ chế quản lý; các cơ quan báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phải đưa tin chính xác và có lợi cho sự phát triển của địa phương.
 
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục