Kết luận cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung trên địa bàn huyện Hàm Yên

14/1/2019 9:30

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 09/01/2019, đồng chí đồng chí Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Dự họp có Lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, Lãnh đạo Phồng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn huyện Hàm Yên; ý kiến của các ngành và các đại biểu dự họp, đồng chí Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Thực hiệ chủ trương của Chính phủ và căn cứ điều kiện thực tế của tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 về kế hoạch lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch (than, dầu, khí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; theo đó, chậm nhất trước ngày 31/12/2017 các lò thủ công, các lò thủ công cải tiến phải chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên tiến độ xoá bỏ lò thủ công, các lò thủ công cải tiến thực hiện rất chậm, đến nay trên địa bàn huyện Hàm Yên vẫn còn 92 lò gạch thủ công đang hoạt động, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực.

Nguyên nhân chủ yếu do Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, Uỷ ban nhân dân xã liên quan chưa kiên quyết chỉ đạo giải quyết; sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa tích cực, chưa chặt chẽ, đồng bộ.

Để thực nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về xoá bỏ lò gạch thủ công, đảm bảo vệ sinh môi trường và chất lượng cuộc sống của nhân dân, yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên, thủ trưởng các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phải tập trung tổ chức thực hiện và hoàn thành các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

- Báo cáo Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở xã Thái Sơn, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tự giác thực hiện xoá bỏ lò gạch thủ công. Trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên phải gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản.

- Thành lập tổ công tác của huyện để xoá bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn xã Thái Sơn. Tổ công tác phải phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cho các phòng, ban và cán bộ, công chức, viên chức tham gia Tổ công tác, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Rà soát, thống kê các lò gạch thủ công trên địa bàn xã Thái Sơn, trong đó yêu cầu làm rõ: số lao động phân theo độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp hiện đang thường trú tại xã Thái Sơn; việc chấp hành các quy định về bảo hiểm xã hội, an toàn lao động; việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế đất đai, môi trường, khoáng sản

+ Trên cơ sở kết quả rà soát nêu trên, xây dựng phương án xoá bỏ hoàn toàn lò thủ công, thủ công cải tiến trước ngày 30/6/2019; xây dựng phương án và thực hiện hỗ trợ ổn định đời sống cho các lao động tại địa phương bằng nhiều hình thức như: đào tạo nghề, giới thiệu việc làm tại cụm công nghiệp của huyện, giao đất, cho thuê đất sản xuất nông nghiệp....

+ Tổ chức kiểm tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất; yêu cầu trả lại mặt bằng đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích;

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã Thái Sơn theo dõi, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất bằng gạch bằng lò thủ công, phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc tập kết, thu mua nguyên liệu đất sét không có nguồn gốc hợp pháp; xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên bám sát địa bàn quyết liệt thực hiện các biện pháp chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch theo các văn bản chỉ đạo của Thủ Tướng chỉnh phủ và của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản đối vưới các cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công; xử lý nghiêm các cơ sở không thực hiện đúng quy định pháp luật.

2. Sở Xây dựng

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên thực hiện xoá bỏ lò gạch thủ công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Hướng dẫn, phổ biến kịp thời các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế và các văn bản quy phạm pháp luật đối với công tác quản lý sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung.
 
3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thanh tra, kiểm tra các trường hợp tự ý đào đất làm thay đổi địa hình, chuyển mục đích sử dụng đất; tập kết, vận chuyển đất sét không đúng quy định tại các địa phương dọc tuyến đường Quốc lộ 2, tuyến đường giao thông liên tỉnh, các trục đường chính trên địa bàn huyện Hàm Yên; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/3/2019.

4. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Thông báo này, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

5. Công an tỉnh bố trí lực lượng, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, chính quyền địa phương nắm tình hình tại xã Thái Sơn để có phương án xử lý đối với từng trường hợp, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công gây ô nhiễm môi trường; có biện pháp ngăn chặn và xử lý các phương tiện vận chuyển đất sét cung cấp cho các cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công.

6. Đề nghị Huyện uỷ Hàm Yên chỉ đạo quyết liệt, có văn bản chỉ đạo cụ thể việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch tại xã Thái Sơn và trên địa bàn huyện Hàm Yên.
 
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục