Sở Tài chính nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính

21/1/2019 10:20

Tuyenquang.gov.vn: Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã công bố Bảng xếp hạng bộ chỉ số DCI năm 2018 đối với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. Theo đó, Sở Tài chính là đơn vị có vị trí xếp hạng tăng 7 bậc so với năm 2017, xếp hạng 6/19 các sở, ban, ngành. Song song với đó, chỉ số cải cách hành chính năm 2017 được UBND tỉnh công bố cũng tăng 1 bậc so với năm 2016, xếp hạng 5/19 các sở, ban, ngành. Kết quả này khẳng định những nỗ lực và sự chỉ đạo sát sao, nghiêm túc của Lãnh đạo Sở Tài chính đối với công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sở Tài chính đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Sở đã thực hiện rà soát 93 bộ thủ tục hành chính thuộc 6 lĩnh vực: Quản lý Giá và Công sản; Tài chính Đầu tư; Tài chính Doanh nghiệp; Tin học và Thống kê; Tài chính Hành chính sự nghiệp; Quản lý Ngân sách. Trong đó, có 1 thủ tục thuộc lĩnh vực Tin học và Thống kê thực hiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, mức độ 4 (thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách); 1 thủ tục lĩnh vực Quản lý Giá và Công sản thực hiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh). Việc rà soát thực hiện theo đúng Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang thăm và làm việc với cán bộ,
công chức Sở Tài chính, tháng 4/2018.

Sở đã đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đã đạt được kết quả quan trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, công dân thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chất lượng. Hiện, Sở đang thực hiện 93 bộ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, đạt 100% thủ tục hành chính được cấp có thẩm quyền công bố. Trang thiết bị, cơ sở vật chất cho bộ phận một cửa được bố trí đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23-4-2018 của Chỉnh phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận một cửa trực thuộc Văn phòng Sở do Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo; công chức làm việc tại bộ phận một cửa thuộc các phòng chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Sở quyết định phân công. Năm 2018, bộ phận một cửa đã trả 872 hồ sơ đúng thời hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Sở Tài chính đã sử dụng và quản lý công chức đúng với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được phân cấp; trong đó đã đảm bảo được các mặt của công tác tổ chức cán bộ, trọng tâm là quản lý vị trí việc làm và biên chế công chức theo phân cấp và theo quy định của pháp luật; bố trí, phân công công tác đối với công chức theo đúng vị trí việc làm; thực hiện kiểm tra sự phù hợp giữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thể hiện thông qua các văn bằng, chứng chỉ với vị trí công việc của công chức được bố trí; đảm bảo việc chuyển ngạch, nâng ngạch và tiêu chuẩn ngạnh công chức theo đúng quy định được phân cấp. Sở đã thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo đúng thời gian và quy định của nhà nước; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách tiền lương và chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với công chức; thực hiện giải quyết thủ tục nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức và quản lý hồ sơ công chức theo đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Sở Tài chính triển khai và thực hiện đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng nội dung kế hoạch đề ra. Năm vừa qua, có 2 công chức học xong và 1 công chức đang học cao cấp lý luận chính trị, 4 công chức đã học xong lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. 
 


Bộ phận một cửa Sở Tài chính được đầu tư đầy đủ trang thiết bị làm việc bảo đảm giải quyết kịp thời
yêu cầu của tổ chức, công dân.

Việc cải cách tài chính công đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả với 100% đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; 28 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự đảm bảo chi thường xuyên, tăng 16 đơn vị so với năm 2016. Qua đó, tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác quản lý trong nội bộ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp, khai thác nguồn thu, tăng thu, tiết kiệm chi của các cơ quan, đơn vị.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, DCI là một chỉ số tổng hợp sử dụng để khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về các khía cạnh khác nhau trong năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của cấp huyện và các sở, ban, ngành. Qua khảo sát, phần lớn các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh đều hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Sở Tài chính, chất lượng các dịch vụ được nâng lên, góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Những nỗ lực trong cải cách hành chính của Sở Tài chính đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Theo TQĐT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục