Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019

31/1/2019 8:19

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh năm 2019.Phần thi tiểu phẩm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tiểu
phẩm “Hành là chính” tại Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội  trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của các cơ quan, địa phương. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính, chú trọng công tác phối hợp thực hiện, chia sẻ thông tin, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh trong việc tuyên truyền kịp thời về kết quả và nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

Đối tượng tuyên truyền của Kế hoạch là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch được tuyên truyền với các nội dung: Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính; Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của công tác cải cách hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2019; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm của tỉnh.

Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (có thủ tục hành chính) cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính tại trụ sở nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trên hệ thống Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố liên kết Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để thuận lợi cho việc tìm kiếm, khai thác thủ tục hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc bồi dưỡng kiến thức về công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức; Tuyên truyền cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.  Đồng thời, cập nhật thông tin về cải cách hành chính trên cổng, trang thông tin điển tử của tỉnh và các cơ quan, đơn vị.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chuyên đề, chuyên mục Cải cách hành. Trung tâm Xúc tiến đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan Tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
PV
 
 
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục