Kết luận của UBND tỉnh tại kỳ họp tháng 1/2019

30/1/2019 23:7

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 22/1, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì cuộc họp. Dự họp có Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo nội dung, tờ trình tại kỳ họp, ý kiến thảo luận của các Thành viên UBND tỉnh và đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Về Báo cáo kết quả kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2018: Cơ bản nhất trí với Báo cáo số 205/BC-ĐKTr ngày 26/12/2018 của Thanh tra tỉnh, Trong năm 2018 các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố đã tích cực thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như: giải quyết một số vụ việc còn chưa dứt điểm, thiếu thuyết phục, kéo dài… Để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đó, UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh tham mưu, đề xuất văn bản (dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh) chấn chỉnh công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch để giải quyết các vụ việc còn tồn đọng xong trong tháng 01/2019 gửi UBND tỉnh qua cơ quan Thanh tra tỉnh để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
Về Đề án phát triển chăn nuôi đàn trâu và Đề án phát triển thủy sản: Cơ bản nhất trí với dự thảo 02 Đề án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến tại cuộc họp hoàn thiện các dự thảo Đề án trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Lưu ý: Rà soát, tính toán cụ thể kinh phí thực hiện Đề án, phân tích xác định rõ nguồn vốn thực hiện theo từng giai đoạn (Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thông qua các Chương trình, Đề án; nguồn ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác).  Nghiên cứu đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách thực hiện cho giai đoạn 2020-2025 bảo đảm hiệu quả, khả thi. Phân tích, quản lý, kiểm soát chất lượng con giống; đề xuất cơ chế sử dụng mặt nước hồ thủy điện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Về Báo cáo tổng kết 09 năm thực hành Luật Khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh: giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo báo cáo theo quy định. Lưu ý: phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, nắm bắt đầy đủ các nội dung còn bất cập, chồng chéo, vướng mắc trong thực hiện các chính sách của nhà nước về khám, chữa bệnh để bổ sung vào báo cáo và kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Đối với Đề án "Xây dựng hệ thống Du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến 2025”: Cơ bản nhất trí với dự thảo Đề án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn chỉnh dự thảo Đề án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Lưu ý: rà soát kỹ các nội dung của Đề án đảm bảo phù hợp với thực tế, tiết kiệm hiệu quả; rà soát bổ sung đầy đủ các căn cứ pháp lý, các quy định hiện hành của Nhà nước.

Về Đề án phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh: giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Đề án, trong đó lưu ý:Nghiên cứu kết cấu, thể thức của Đề án cho phù hợp; Bổ sung đầy đủ các căn cứ pháp lý, các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan đến Đề án, nhất là Luật tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định; Đề án xây dựng phải nêu rõ các đặc trưng, nét riêng có của tỉnh Tuyên Quang có sự gắn kết chặt chẽ các Chương trình và các loại hình du lịch khác đảm bảo hiệu quả, khả thi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Về dự thảo Kế hoạch tổ chức “Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang – Lâm Bình; Phát động thi đua và Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi - 2019”: Cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành để tổ chức thực hiện.

Về dự thảo Quyết định của ubnd tỉnh ban hành Danh mục xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2019: cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định do Sở Tư pháp xây dựng. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ uan liên quan tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp rà soát, hoàn chỉnh dự thảo văn bản trình UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Về dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 298-KL/TU ngày 30/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVI) về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê và các sở, ngành liên quan rà soát, tính toán lại các chỉ tiêu của dự thảo Kế hoạch đảm bảo đạt hoặc vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; hoàn chỉnh Kế hoạch báo cáo UBND theo quy định.
BBT
 
 
 
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục