Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

7/5/2019 16:15

Tuyenquang.gov.vn: Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, là tấm gương mẫu mực về đạo đức, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.Ảnh minh họa.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn nhấn mạnh vai trò của cán bộ và sự nêu gương về đạo đức của Người cán bộ, bởi theo Người “Cán bộ là gốc của mọi công việc” “ Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Để phát huy vai trò của mình, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”,  có như vậy mới tăng được tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng xây dựng đạo đức mới. Người rất coi trọng phương pháp nêu gương đạo đức, vì thế Người nhấn mạnh: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Cách thức nêu gương của Người là: “Cán bộ, đảng viên phải làm gương mẫu cho nhân dân. Cán bộ cấp trên phải làm gương mẫu cho cán bộ cấp dưới”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh việc nêu gương của cán bộ, đảng viên cần thực hiện trên ba mối quan hệ, đó là “đối với mình”, “đối với người” và “đối với việc”. Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân. Đối với người luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, phải khoan dung, độ lượng. Đối với việc dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng”, đặt việc công lên trên, lên trước việc tư.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm, kết hợp chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đạo đức và nêu gương. Người cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống; trong mọi lúc, ở mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng nhân dân noi theo. Người cho rằng “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Để phát huy sự nêu gương trong giáo dục đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào thi đua trào “Người tốt, việc tốt”, Người nói “Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là minh chứng cho sự nhất quán giữ nói và làm, nêu gương về đạo đức.

Tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Việc ban hành Quy định 08-QĐ/TW chính là sự kế thừa, phát triển những quan điểm, tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
 
                                                                      Phùng Thị Khánh Lệ
                                                               Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục