Thực hiện Kết luận số 13/KL-HĐND ngày 03/8/2019 của HĐND tỉnh

16/8/2019 9:21

Tuyenquang.gov.vn: Ngày 12/8/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang đã ký văn bản số 2312/UBND-TC gửi các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang; UBND các huyện, thành phố về thực hiện Kết luận số 13/KL-HĐND ngày 03/8/2019 của HĐND tỉnh.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 13/KL-HĐND ngày 03/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kết luận chất vấn Giám đốc Sở Tài chính về việc chậm cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại; Nghị quyết số 12/2014/NQHĐND ngày 22/7/2014 về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số loại cây trồng, vật nuôi; Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 về chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức thực hiện đảm bảo các chính sách được thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo kinh phí hỗ trợ lãi xuất, vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả, đúng đối tượng, đúng mục đích. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang và Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất việc chuyển hình thức hỗ trợ trực tiếp cho người dân sang hình thức hỗ trợ lãi xuất tiền vay cho người dân thông qua các ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh. Rà soát lại các thủ tục hành chính trong việc lập, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, hình thức hỗ trợ lãi xuất tiền vay để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản hướng dẫn thực hiện bảo đảm thủ tục đơn giản, dễ thực hiện, đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách cho huyện, thành phố (nếu có) đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ lãi xuất, vốn hỗ trợ đầu tư đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định hiện hành của nhà nước; xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm đối với những trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xem xét, đề xuất việc chuyển hình thức hỗ trợ trực tiếp cho người dân sang hình thức hỗ trợ lãi suất tiền vay cho người dân thông qua các ngân hàng đóng trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ sản xuất hàng hóa gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách hàng năm theo đúng quy định. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn Liên ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính; khẩn trương chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thực hiện các chính sách bảo đảm xong trước ngày 30/8/2019 (đối với kinh phí chưa thực hiện từ năm 2018 trở về trước). Thực hiện việc cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ lãi suất tiền vay và vốn hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng được thụ hưởng theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.
BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục