Sở Nông nghiệp và PTNT

Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT: 0982.183.559
Chi cục Quản lý chất lượng Nông sản và Thuỷ sản: 0912.844.759