Huyện Sơn Dương

Số điện thoại Chủ tịch UBND huyện: 0912835586
Số điện thoại UBND huyện: 02073835219
Số máy fax UBND huyện: 02073835586

Thành phố Tuyên Quang

UBND Thành phố: 0981.282.827
Văn Phòng Thành Ủy: 0868.066.627
UBND Phường Tân Quang: 0868.066.601
UBND Phường Minh Xuân: 0868.066.602
UBND Phường Phan Thiết: 0868.066.603
UBND Phường Ỷ La: 0868.066.604
UBND Phường Tân Hà: 0868.066.605
UBND Phường Nông Tiến: 0868.066.607
UBND Phường Tràng Đà: 0868.066.610