Cục Thuế tỉnh

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang: 02073 817.399
Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang: 02073 510.311
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Yên Sơn: 02073 870.868
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Sơn Dương: 02073.835.330
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hàm Yên: 02073.843.209
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Chiêm Hoá: 02073.851.411
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Na Hang: 02073.864.380
Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Lâm Bình: 02073.868.559