Sở Thông tin và Truyền thông

Trung Tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: 02076251917
Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông: 0207.6251.919
Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông: 0207.6251.818