Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

15/2/2019 8:2

Tuyenquang.gov.vn: ​UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2019.Trụ sở làm việc UBND tỉnh.

Cụ thể, văn bản hết hiệu lực toàn bộ gồm 19 văn bản, trong đó có 01 Nghị quyết, 17 Quyết định, 01 Chỉ thị; văn bản hết hiệu lực một phần gồm 10 văn bản, trong đó có 02 Nghị quyết, 08 Quyết định.

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Danh sách chi tiết tải về tại đây.
Lâm Sơn

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email