Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

25/2/2019 10:10

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Để tiếp tục hoàn thành thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, từ nay đến hết tháng 4/2019. UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các cấp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo các cấp và điều tra viên, hoàn thành trước ngày 15/3/2019; thực hiện công tác rà soát danh sách bảng kê hộ và các hộ cung cấp thông tin qua Internet toàn bộ các địa bàn điều tra trên địa bàn bắt đầu từ ngày 15/3/2019 -25/3/2019.
 


Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, căn cứ vào kế hoạch của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cụ thể hoá công tác tuyên truyền (hoạt động truyên truyền triển khai trong tháng 3 và tháng 4/2019, trong đó tập trung cao điểm một tuần trước thời điểm Tổng điều tra 01/4/2019 và từ ngày 01/4 đến ngày 20/4/2019). Trong đó, chú trọng chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh, loa truyền thanh…); thông qua các hình thức cổ động (áp phích, pa nô, khẩu hiệu, lôgô…); tổ chức các cuộc họp ở cộng đồng dân cư (họp thôn, bản, tổ nhân dân, các đoàn thể quần chúng…); tuyên truyền ở trường học; quan tâm và tổ chức tốt việc vận động các hộ gia đình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin theo yêu cầu của Tổng điều tra. Chỉ đạo và lựa chọn địa điểm để tổ chức Lễ ra quân cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào ngày 01/4/2019 trên địa bàn xã, phường, thị trấn; đồng thời quán triệt phân công điều tra viên và tổ trưởng điều tra đồng loạt ra quân điều tra ghi phiếu vào 08 giờ 00 phút, ngày 01/4/2019 ở tất cả các địa phương (trong đó lưu ý những địa bàn có nhân khẩu đặc thù), sau đó tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai ở các địa bàn, phấn đấu hoàn thành công tác điều tra tại địa bàn xong trước ngày 25/4/2019. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về giám sát chỉ đạo công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại địa phương.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các cấp cung cấp kịp thời các vật tư, thiết bị, phiếu điều tra… cho các địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc Tổng điều tra; thực hiện việc báo cáo theo quy định; giải quyết kịp thời các khó khăn phát sinh. Bám sát địa bàn được phân công thực hiện kiểm tra, giám sát, giúp đỡ các tổ trưởng và điều tra viên thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là những ngày đầu ra quân. Tổ chức buổi Lễ ra quân thu thập thông tin cần làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cổ động để phổ biến quán triệt đến các tổ trưởng, điều tra viên địa bàn kế hoạch thu thập thông tin ở địa phương. Chi cục Thống kê huyện, thành phố có trách nhiệm chuẩn bị điều kiện vật chất cần thiết (áp phích, lô gô, đĩa CD, sổ tay tuyên truyền về các nội dung cơ bản cuộc Tổng điều tra...) cung cấp cho Ban Chỉ đạo các xã để tuyên truyền, phổ biến về cuộc Tổng điều tra.
Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và các thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại Văn bản số 01/CV-BCĐ ngày 10/9/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh về việc phân công nhiệm vụ; tham dự và chỉ đạo Lễ ra quân thu thập thông tin Tổng điều tra vào ngày 01/4/2019 tại địa bàn được phân công phụ trách.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản về cuộc Tổng điều tra; đồng thời chủ động thực hiện các nội dung có liên quan được UBND tỉnh giao tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10/11/2018 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh triển khai các hình thực tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân thông qua các hình thức cổ động (áp phích, panô, khẩu hiệu, lôgô…); các buổi tuyên truyền, biểu diễn lưu động.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Đài Phát thanh và Truyền hình cấp huyện, thành phố và các phòng ban chức năng tăng thêm thời lượng phát sóng, đưa tin; đài phát thanh, loa truyền thanh… để tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra; đảm bảo mọi người dân, các đối tượng và đơn vị thuộc diện được điều tra hiểu rõ và tự giác tham gia thực hiện cuộc Tổng điều tra này.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email