Triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

25/2/2019 11:29

Tuyenquang.gov.vn: Chính phủ vừa ban hành Quyết định 182/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, Luật Chăn nuôi số 32//2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.



Anh Nguyễn Ngọc Sáng (đứng) đang chăm sóc đàn lợn con mới sinh. Ảnh: Lại Cao Huy

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác trồng trọt, chăn nuôi; xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên phạm vi cả nước; nâng cao nhận thức về Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, trách nhiệm triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.

Theo đó, Kế hoạch xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Tuyên truyền, phổ biến Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác trồng trọt, chăn nuôi. Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên phạm vi cả nước. Nâng cao nhận thức về Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, trách nhiệm triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi để đảm bảo từ ngày 01/01/2020, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước.

Từ năm 2019 và các năm tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành luật; tuyên truyền, phổ biến nội dung của luật thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình hình thức khác theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Ở địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã ban hành có liên quan đến Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi; tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp, thống nhất với Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật). Chủ trì xây dựng 02 văn bản:Quyết định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; Quyết định khu vực nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; hoàn thành tháng 10/2019.

Các bộ, cơ quan liên quan cũng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi như: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt; Nghị định quy định về quản lý phân bón; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt; Nghị định hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Chăn nuôi; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi; Thông tư quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt; Thông tư ban hành danh mục giống cây trồng chính; Thông tư quy định về quản lý, sử dụng, lưu giữ gống mẫu cây trồng, về lấy mẫu giống, kiểm định ruộng giống...
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email