Thông tin, tuyên truyền thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019

27/2/2019 11:18

Tuyenquang.gov.vn: Cục Thông tin cơ sở vừa có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về thông tin, tuyên truyền thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về thực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2019.
 


Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang đang được đầu tư với tổng nguồn vốn 500 tỷ đồng.
Sau khi các nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho 2.300 lao động địa phương. Ảnh: Thành Công

Nội dung thông tin, tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 được nêu trong các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ: Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 8/11/2018 của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tẦm nhìn đến năm 2045”. Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 như: Luật An ninh mạng; Luật sửa đối, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch...

Tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định để phát triển và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế như: Thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết; tuyên truyền việc Việt Nam tham gia ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; sự chuẩn bị của Việt Nam cho việc đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN năm 2020 và trong các tổ chức, diễn đàn đa phương như: WHO, APEC, ASEM, G20...

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành, các địa phương theo phương châm hành động năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; xây dựng bộ máy tính gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thị hành pháp luật; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; phản ánh thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã -hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, vệ sinh an toàn thực phẩm...; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, học đường, bệnh viện, xâm hại trẻ em...

Tuyên truyền, giáo dục ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa trong hoạt động kinh tế; tinh thần tôn trọng và ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong hoạt động kinh tế; đề cao chuẩn mực đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần yêu nước của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh tế như: gian lận thương mại, trốn thuế, buôn lậu, dịch vụ đòi nợ thuê, hoạt động “tín dụng đen”, ...Tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước ta... Các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; các hoạt động tổng kết và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí địa phương tăng cường tuyên truyền về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tham mưu UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn; chỉ đạo và cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền cho Cơ sở Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã để thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ, hội nghị báo cáo viên định kỳ của địa phương; đăng tải nội dung các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Chính phủ và của cấp ủy, chính quyền địa phương về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Ban Tuyên giáo và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội trong các hội nghị của cơ quan, đơn vị, các buồi sinh hoạt cộng đồng ở tô dân phó, khu dân cư.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email