Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019

6/3/2019 10:54

Tuyenquang.gov.vn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có công văn 1603-CV/BTGTU gửi Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Ủy ban Mặt trận Tố quốc và các tố chức chính trị - xã hội tỉnh; Các cơ quan báo chí của tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông về Tuyên truyên về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019.Cột mốc biên giới 314 Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Hồng Duy

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, ủy ban Mặt trận Tố quốc và các tô chức chính trị - xã hội; các cơ quan báo chí của tỉnh căn cứ vào hướng dẫn, lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền đảm bảo chặt chẽ, phù hợp và hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông phối họp chỉ đạo, định hướng và đôn đốc, kiểm tra việc tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019. Chú trọng các hình thức tuyên truyền như: sách, báo, tài liệu tuyên truyền, panô, áp phích, tờ rơi, triển lãm, thi tìm hiểu, thi sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về công tác biên giới; tố chức các hội chợ kinh tế - thương mại quốc tế tại khu vực cửa khấu; gửi tài liệu nghiên cứu, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt mặt trận, đoàn thể, hội nghị thời sự, mạng nội bộ, các hoạt  động văn nghệ, hội thi, phát thanh hệ thống loa không dây, băng rôn, chiếu phim tư liệu, tổ chức về nguồn; các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, đặc biệt là hệ thống loa phát thanh của các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới.,.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các Tuyên bố chung và Thỏa thuận, của Lãnh đạo cấp cao; các thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước; tuyên truyền về các văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến biên giới Việt Nam - Lào; tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết biên giới Việt Nam - Campuchia, trong đó có các hiệp định, hiệp ước về biên giới giữa hai nước…

Tuyên truyên về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019 nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; các Hiệp định, quy chế biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân về công tác biên, giới lãnh thổ, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng. Tiếp tục khẳng định nguyên tắc không cho phép các thế lực thù dịch sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia; phối hợp ngăn chặn các hoạt động của các thế lực thù địch và tổ chức cực đoan, làm thất bại âm mưu phá hoại gây mất ổn định chính trị mỗi nước, lợi dụng vấn đề dân tộc, biên giới lãnh thổ để chia rẽ, phá hoại quan hệ hai nước.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email