Quy định mới về hoạt động triển lãm

8/3/2019 9:12

Tuyenquang.gov.vn: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2019/NĐ-CP quy định về hoạt động triển lãm. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019.Các em học sinh trải nghiệm công nghệ thực tại ảo 3D tại Triển lãm bản đồ và
trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

 
Theo đó, Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức quốc tế; tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động triển lãm quy định tại Nghị định.

Cụ thể, Nghị định quy định các tổ chức, cá nhân khi tổ chức, tham gia tổ chức hoạt động triển lãm được tổ chức, tham gia tổ chức, đầu tư cho hoạt động triển lãm theo quy định của pháp luật. Được bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp theo quy định của pháp luật. Được tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập tác phẩm, hiện vật, tài liệu để phục vụ triển lãm theo quy định của pháp luật.

Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm bao gồm: Công tác xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động triển lãm; xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược triển lãm; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động triển lãm; quản lý, chỉ đạo, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động triển lãm; quản lý, tổ chức thực hiện, giao lưu, hợp tác quốc tế trong hoạt động triển lãm; cấp giấy phép, thu hồi giấy phép và tiếp nhận thông báo tổ chức triển lãm; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động triển lãm.

Nghị định cũng quy định rõ, các tác phẩm, hiện vật, tài liệu tham gia triển lãm không có nội dung tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; không tiết lộ bí mật của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định; không kích động chiến tranh, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước, gây chia rẽ tôn giáo, mất đoàn kết dân tộc, truyền bá tư tưởng phản động.

Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm không thuộc trường hợp bị đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu. Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép tổ chức triển lãm đối với triển lãm do các tổ chức ở Trung ương đưa ra nước ngoài; triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam; triển lãm do các tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết đưa ra nước ngoài.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố cấp Giấy phép tổ chức triển lãm đối với triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài; triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm; thẩm định nội dung, có ý kiến trả lời bằng văn bản đối với các triển lãm theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm tại địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm tại địa phương.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định về các nội dung liên quan đến hội đồng thẩm định nội dung triển lãm; hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm; Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm; thu hồi Giấy phép tổ chức triển lãm; Tạm dừng hoạt động triển lãm;…
PV

 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email