Triển khai thực hiện 'Năm dân vận chính quyền' 2019

19/5/2019 9:5

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 57 /KH-UBND về triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Kế hoạch Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 nhằm Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền được tiến hành đồng thời với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính nhằm góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tốt hơn; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được bảo đảm.
 
 

Lực lượng dân quân xã Thanh Tương (Na Hang) hỗ
 trợ nhân dân chuyển nhà ra khỏi nơi nguy hiểm. Ảnh: Thanh Phúc

Theo đó, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019 trong lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Kế hoạch số 261-KH/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 43/KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư. Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu gắn với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chương trình, dự án đối với vùng dân tộc thiểu số, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia ý kiến và xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước…

UBDN tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tham mưu triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp quyền lợi của người dân và doanh nghiệp; việc thực hiện cơ chế một cửa, một 5 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 và tổ chức triển khai thực hiện; đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện: Đề án "Số lượng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, số lượng lãnh đạo cấp phó, số lượng phòng, ban, đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh"; Đề án "Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã"; Đề án "Sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu quả"; các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; rà soát, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực của bộ máy Nhà nước.  Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp. Làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất về công tác dân vận chính quyền theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước ở thôn, xóm, tổ dân phố phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung nâng cao hiệu quả Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác tiếp dân, công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại các sở, ngành, địa phương; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. Ban Dân tộc Tập trung triển khai tốt nội dung công việc của ngành gắn với công tác dân vận chính quyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Sở Y tế Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân số trong tình mới; tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tin, bài để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời thông tin, tuyên truyền các điển hình tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác dân vận; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy làm tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phối hợp tổ chức kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận. Xây dựng các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp chỉ đạo kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục