Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1650 /UBND-NC 15/06/2019 0:0 V/v thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy
1607/QĐ-UBND 14/06/2019 0:0 Công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận Một của; DM TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Thông tin & Truyền thông
1638 /UBND-KGVX 13/06/2019 0:0 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
1613 /UBND-ĐTXD 12/06/2019 0:0 V/v Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất về dự án Kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn Na Hang, huyện Na Hang
1621 /UBND-THCB 12/06/2019 0:0 V/v thực hiện Văn bản số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền
1605 /UBND-KGVX 11/06/2019 0:0 V/v báo cáo tình hình thực hiện Luật Việc làm
1596 /UBND-TH 11/06/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch
1585 /UBND-KSTT 10/06/2019 0:0 V/v thực hiện tiếp nhận, trả kết quả GQTTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
1576 /UBND-TH 07/06/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1577 /UBND-TH 07/06/2019 0:0 v/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
1558 /UBND-NC 05/06/2019 0:0 V/v thông tin, tuyên truyền và lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính xã
1555 /UBND-NLN 05/06/2019 0:0 V/v Báo cáo đánh giá tỉnh hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132