Bảo vệ môi trường nông thôn trong hoạt động xử lý chất thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật

12/12/2018 10:39

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường nông thôn trong hoạt động xử lý chất thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao nhận thức, hành động của người dân trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện đề án hơn 7,9 tỷ đồng được lấy từ vốn ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh và huy động vốn nhân dân đóng góp. Thời gian thực hiện đề án từ năm 2017 đến năm 2020.Người dân thôn Đồng Chùa, xã Đại Phú (Sơn Dương) cùng để bao
bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào nơi quy định. Ảnh: Thủy Châu

Đề án Bảo vệ môi trường nông thôn trong hoạt động xử lý chất thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật nhằm tổ chức tuyên truyền tập huấn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng và hướng dẫn thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân đối với sức khoẻ cộng đồng và môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã thực hiện đề án, thực hiện thu gom toàn bộ số lượng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào các bể chứa và tổ chức xử lý tiêu hủy theo đúng các quy định. Giai đoạn từ năm 2017-2020, tập trung thực hiện xây dựng lắp đặt bể chứa tại các xã đạt chuẩn xây đựng nông thôn mới theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Đề án có nhiệm vụ: lắp đặt 3.200 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại 58 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, lắp đặt biển pa nô tuyên truyền tại các khu vực sản xuất tập trung của 140 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. In, phát tờ rơi tuyên truyền về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng và hướng dẫn thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Lồng ghép chương trình tập huấn mùa vụ do Trung tâm Khuyến nông tổ chức tại xã, phường, thị trấn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và hướng dẫn thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho các hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng năm, thực hiện chuyên đề về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và hướng dẫn thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Mỗi năm tổ chức 02 đợt (sau 02 vụ sản xuất chính) phát động thu gom bao bì thuôc bảo vệ thực vật sau sử dụng; tập trung tại các xã đã có bể chứa. 100% bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đã thu gom được tiêu hủy theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đưa ra các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả và thu gom, xử lý tiêu hủy bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Xây dựng và thực hiện hương ước ở các cộng đồng dân cư về giám sát thu gom bao bì thuôc bảo vệ thực vật sau sử dụng, bảo quản bể chứa. Xã hội hóa công tác xây dựng và lắp đặt bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, biển pa nô tuyên truyền; huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và nhân dân để xây đựng và lắp đặt bể chứa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về kinh doanh, sử dụng và thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng…

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng hướng dẫn, kế hoạch kinh phí, phương án tổ chức thực hiện tuyên truyền tập huấn nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn (Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng; khảo sát, xác định địa điểm lắp đặt bể chứa. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Sở lồng ghép các chương trình, đề tài, dự án, tập huân mùa vụ của Khuyến nông để tập huấn cho nông dân về sử dụng thuôc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng và hướng dẫn thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hoá trong xây dựng bể chứa và thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc vận chuyển và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại. Thiết kế tờ rơi và tổ chức xây dựng các biển tuyên truyền về thu gom rác thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố xây dựng chuyên đề tuyên truyền về thu gom, xử lý rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch Bảo vệ môi trường nông thôn trong hoạt động xử lý chất thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao nhận thức, hành động của ngưòi dân trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn để tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Hàng năm xây dựng kế hoạch, kinh phí xây dựng bể chứa, kho chứa và phương án tổ chức thực hiện thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng báo UBND tỉnh đồng gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang để bố trí kinh phí trong dự toán kế hoạch tài chính hàng năm theo quy định. Hướng dẫn UBND cấp xã thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng ừên địa bàn, quản lý việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Quản lý bể chứa, khu vực lưu chứa và hoạt động thu gom của cấp xã, chuyển giao bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng của UBND cấp xã với đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp theo quy định để vận chuyển và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc huyện, UBND xã, phường, thị trấn quản lý bể chứa, khu vực lưu chứa, hướng dẫn nhân dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng, tổ chức phát động nhân dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào nơi quy định. Tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực để xã hội hoá việc xây dựng bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sừ dụng. Thực hiện ký hợp đồng mua bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, bàn giao số lượng bể chứa cho ủy ban nhân các xã thực hiện đề án trên địa bàn huyện. Ký hợp đồng chuyển với đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp để vận chuyển, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn quản lý. Kiểm tra, hướng dẫn việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy đinh của pháp luật.

UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án đảm bảo hiệu quả đúng tiến độ. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Kinh tế thành phố khảo sát, xác định địa điểm lắp đặt bể chứa. Triển khai xây dựng bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo ké hoạch được phân bổ hàng năm. Thực hiện việc quản lý bể chứa, khu vực lưu chứa và tổ chức hoạt động thu gom, chuyển giao bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp theo quy định để vận chuyển và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn quản lý. Tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các quy định thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào bể chứa. Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên đồng ruộng vào bể chứa tập kết về các kho chứa hoặc các khu vực lưu chứa của xã, phường, thị trấn theo quy định.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email