Ban hành Đề án tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

12/12/2018 15:11

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có Quyết định 374/QĐ-UBND ban hành “Đề án tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

Đối tượng của Đề án gồm người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy, cá nhân, cơ quan, tổ chức tham gia công tác quản lý, điều trị cắt cơn và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
 


Các học viên đang cai nghiện và sinh hoạt tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động
và xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ảnh: Thu Trang

Đề án tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện công tác quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị và huy động các nguồn lực vào triến khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về công tác quản lý, cai nghiện ma túy, nhằm giảm tác hại của ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới.

Đề án cũng đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020 triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Duy trì Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, đảm bảo công suất tiếp nhận cai nghiện cho 100 người nghiện ma túy. Thành lập 02 điểm vệ tinh thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tại thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương đảm bảo công suất tiếp nhận cai nghiện cho 60 người và kết hợp với công tác điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng cho người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn và huyện Sơn Dương. Khuyến khích phát triển mạng lưới cơ sở cai nghiện tự nguyện theo hướng xã hội hóa nhằm huy động tập thể, cá nhân đóng góp cho công tác cai nghiện ma túy.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý cai nghiện của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh: Hoàn thành công tác thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng để chuẩn bị thực hiện Dự án nâng cấp, sửa chữa Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước; xây dụng hàng rào bảo vệ bao quanh diện tích đất sau khi thu hồi. Đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị để thành lập 02 Điểm vệ tinh. Cơ sở vật chất tại Điểm vệ tinh bao gồm các hạng mục: Khu nhà điều trị cắt cơn nghiện ma túy, được sửa chữa, cải tạo thành khu liên hoàn gồm nhà ở, nhà vệ sinh và xây dựng hàng rào, khung sắt bao quanh để đảm bảo cho công tác điều trị cắt cơn, cách li với môi trường bên ngoài. Khu nhà ở của học viên cai nghiện ma túy, chia thành 02 khu: Khu nhà ở của học viên cai nghiện ma túy chung và khu nhà ở của học viên cai nghiện ma túy có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Khu bếp ăn, nhà ăn của học viên cai nghiện. Khu nhà làm việc, phòng trực của cán bộ; phòng họp, sinh hoạt chung. Kiện toàn tổ chức bộ máy của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và 02 Điểm vệ tinh.

Tổ chức công tác điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng cho người nghiện ma túy trên địa bàn huyện: Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình.

Định hướng đến năm 2025: Thành lập thêm từ 01 đến 02 Điểm vệ tinh trực thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh để quản lý, cai nghiện cho người nghiện trên địa bàn huyện hoặc liên huyện (huyện: Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình).

Theo đó, Đề án được thực hiện với các nội dung và các giải pháp, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý cai nghiện của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; Đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy để thành lập 02 Điểm vệ tinh trực thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh kết hợp với công tác điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng động của thành phố Tuyên Quang, huyện Yên Sơn và huyện Sơn Dương; Tổ chức điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng ở huyện: Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về nghiện ma túy và cai nghiện ma túy; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội và liên ngành trong công tác cai nghiện ma túy; Huy động nguồn lực cho công tác quản lý, cai nghiện ma túy.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương bỉnh và Xã hộỉ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình phát hiện, lập hồ sơ, xử lý đối với người sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức điều trị, quản lý cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy. Tổ chức sắp xếp bộ máy, cán bộ tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và các Điểm vệ tinh; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ điều động, biệt phái làm việc tại các Điếm vệ tinh theo quy định; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ, viên chức ở Cơ sở đảm bảo đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo quy mô và mô hình mới phù hợp với vị trí việc làm được giao. Lập dự toán ldnh phí cho công tác đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và kinh phí đảm bảo công tác cai nghiện của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và các Điểm vệ tinh trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Quản lý sử dụng kinh phí được cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Điểm vệ tinh. Xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác điều trị cắt cơn và cai nghiện tại Điếm vệ tinh. Hướng dẫn UBND huyện Chiêm Hóa, huyện Hàm Yên triển khai thành lập Cơ sở điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các Điểm vệ tinh.

Công an tỉnh xây dựng phương án chỉ đạo Công an huyện Sơn Dương, Công an thành phố Tuyên Quang và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và các Điểm vệ tinh. Sở Y tế chủ trì, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và hỗ trợ chuyên môn về y tế cho cán bộ, nhân viên y tế tại các Điếm vệ tinh. Chỉ đạo các bệnh viện liên quan (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm phòng, chổng HIV/AIDS tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện) hỗ trợ các Điểm vệ tinh và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trong việc tiếp nhận mẫu bệnh án để xét nghiệm, bệnh nhân vuợt khả năng điều trị. Hỗ trợ triển khai các hoạt động điều trị ARV cho người nghiện ma túy nhiễm HIV. Phối hợp với UBND huyện Sơn Dương, UBND thành phố Tuyên Quang cử y, bác sỹ tại các bệnh viện, trạm y tế hoặc đơn vị y tế trên địa bàn huyện, thành phố tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các Điểm vệ tinh. Phối hợp nghiên cứu, tổ chức triển khai điều trị Methadone tại các Điểm vệ tinh. Phối hợp kiểm tra hoạt động của các Điểm vệ tinh.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thành phố cử cán bộ của các phòng, ban, đơn vị trong huyện, thành phố tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các Điểm vệ tinh. Sở Xây dựng phối hợp với Sở: Lao động - Thưong binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND huyện Sơn Dương, UBND thành phố Tuyên Quang tham mưu, đề xuất phương án sửa chữa cơ sở vật chất của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và 02 Điểm vệ tinh. Sở Tư pháp hướng dẫn các đơn vị áp dụng quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; rà soát các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma tủy, quản lý sau cai nghiện ma túy của tỉnh, đề xuất xây dựng, thay thế các văn bản phù họp quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống ma tuý nói chung, công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng cho nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, gia đình, dòng họ và chính bản thân người nghiện ma tuý trong công tác điều trị, cai nghiện ma túy. Lồng ghép tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ", xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

UBND huyện: Sơn Dương, Yên Sơn và UBND thành phố Tuyên Quang: cử cán bộ của các phòng, ban, đcm vị trong huyện, thành phố tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các Điếm vệ tinh của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; quản lý, chỉ đạo công tác điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại công đồng đảm bảo hiệu quả đúng quy định. Đảm bảo kinh phí cho công tác điều trị cắt cơn nghiện ma túy cho người nghiện ma túy trên địa bàn huyện, thành phố. Chỉ đạo Công an huyện, thành phố, các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn nơi thành lập Điểm vệ tinh đảm bảo công tác an ninh trật tự và quá trình hoạt động của Điếm vệ tinh. UBND các huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên xây dựng Đề án thành lập cơ sở điều trị cắt con nghiện ma túy tại cộng đồng để điều trị cắt cơn nghiện ma túy cho người nghiện ma túy trên địa bàn quản lý trên cơ sở chuyển đổi từ các Đội quản lý cai nghiện của huyện; thực hiện rà soát lại cơ sở vật chất hiện có, xác định nhu cầu sửa chữa, nâng cấp, trang bị mới, đảm bảo khả thi, phù hợp, hiệu quả. UBND huyện Na Hang, Lâm Bình: Căn cứ thực trạng số người nghiện ma túy trên địa bàn huyện xây dụng phương án sử dụng cơ sở vật chất hiện có tại địa phương để điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng cho người nghiện ma túy trên địa bàn quản lý đảm bảo hiệu quả, phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các Điểm vệ tinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn tập thể, phá hoại cơ sở vật chất, gây mất ổn định tình hình chính trị - xã hội tại địa phương; chủ động ứng phó kịp thời khi có tình huống mất trật tự, an toàn tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và các Điếm vệ tinh, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Sơn Dương, UBND thành phố Tuyên Quang và các cơ quan có thẩm quyền đế chỉ đạo, hồ trợ khi có tình huống mất trật tự, an toàn tại Cơ sở và các Điểm vệ tinh. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cai nghiện ma túy và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao cho học viên; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục hành vi, nhân cách nhằm chuyển biến nhận thức, hành vi của học viên; đảm bảo các chế độ cho học viên, nhất là khấu phần ăn cho học viên theo định mức quy định. Tăng cường công tác quản lý học viên cai nghiện tại Cơ sở và các Điểm vệ tinh; phân công cán bộ tuần tra, trực 24/24 giờ; nắm bắt kịp thời diễn biến, biểu hiện của học viên, nhất là những học viên có tiền án, tiền sự để có biện pháp quản lý chặt chẽ và phòng ngừa tiêu cực có thể xảy ra; tuyệt đối không được đế ma túy thấm lậu vào Cơ sở và các Điếm vệ tinh dưới mọi hình thức.

UBND tỉnh cũng đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tố chức đoàn thế tỉnh tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở tăng cường phối hợp chính quyền làm tốt công tác nắm tình hình cơ sở, công tác quản lý địa bàn, phát hiện kịp thời những trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, vận động đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, các Điếm vệ tinh và cơ sở điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng để điều trị, cai nghiện theo quy định. Tham gia giúp đỡ đối với những người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, người sau cai nghiện ma túy, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; vận động đoàn viên, hội viên, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ vật chất và tinh thần để người nghiện có điều kiện, quyết tâm cai nghiện.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email