Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh

14/12/2018 10:6

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND Triển khai Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh.Ảnh minh họa.

Kế hoạch Triển khai Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông  về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; gắn kết nội dung về phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển văn hóa - xã hội. Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, giải pháp, biện pháp và kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo mỗi giai đoạn phát triển đất nước.

Theo đó, để đạt được mục tiêu đề ra, Chương trình tập trung vào các nội dung truyền thông sâu rộng về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, các chương trình nghị sự và sự kiện quốc tế về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia mà Việt Nam tổ chức, tham gia; Truyền thông về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đòng thời, đẩy mạnh truyền thông về các mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; tăng cường nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia; Truyền thông về các mục tiêu phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo cơ hội bình đẳng tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội; Truyền thông về các nội dung khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai thực hiện, chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình, Ban biên tập các Cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành có liên quan đến phát triển kinh tế, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường; biên tập, xây dựng các tài liệu về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí phục vụ công tác tuyên truyền theo quy định.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung truyền thông các cơ quan báo chí; các Cổng/trang thông tin điện tử, Bản tin của các cơ quan, tổ chức; hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, dành thời lượng phát sóng, cung cấp những thông tin về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh chú trọng xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai sản xuất, biên tập các chuyên mục, chuyên đề, phóng sự về quá trình thực hiện, những kết quả đạt được về các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan truyền thông tại địa phương trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh tới các tổ chức và người dân trên địa bàn. Bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông về phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh tại địa phương.
PV
 

 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email