Cung cấp số liệu đánh giá, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đài TTCS cấp xã và Đài TTTH cấp huyện

11/1/2019 7:34

Tuyenquang.gov.vn: Thực hiện văn bản số 868/TTCS-TTTH ngày 26/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với Đài truyền thnah cấp xã và cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện; Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xã dựng biểu chỉ số đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với đài truyền thanh cấp xã và cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện, trong đó có: 03 bảng dành cho đài truyền thanh cấp xã, 03 bản dành cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện; 03 bản danh cho phòng Văn hóa thông tin cấp huyện, thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng văn hóa thông tin phối hợp, triển khai cung cấp số liệu như sau:
1. Hướng dẫn
 Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê theo biểu mẫu gửi kèm. (có biểu mẫu gửi kèm)
2. Điền thông tin, tổng hợp số liệu thống kê của Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cung cấp và gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20/02/2019 (gửi kèm file mềm gửi về địa chỉ: thongtintt@tuyenquang.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Danh sách các Biểu mẫu đính kèm:

+ Bảng dành cho cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện

- Bảng 4a. Đánh giá chất lượng cơ sở vật chất và kỹ thuật công nghệ của CSTTTH cấp huyện

- Bảng 5a. Đánh giá chất lượng đội ngũ nhân lực CSTTTH cấp huyện

- Bảng 6a. Đánh giá hiệu quả hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình của CSTTTH cấp huyện

+ Bảng dành cho Phòng Văn hoá Thông tin cấp huyện

- Bảng 1b. Đánh giá chất lượng cơ sở vật chất và kỹ thuật công nghệ của đài truyền thanh cấp xã

- Bảng 2b. Đánh giá chất lượng đội ngũ nhân lực đài truyền thanh cấp xã

- Bảng 3b. Đánh giá hiệu quả hoạt động phát thanh, truyền thanh của đài truyền thanh cấp xã

+ Bảng dành cho UBND xã

- Bảng 1a. Đánh giá chất lượng cơ sở vật chất và kỹ thuật công nghệ của đài truyền thanh cấp xã

- Bảng 2a. Đánh giá chất lượng đội ngũ nhân lực đài truyền thanh cấp xã

- Bảng 3a. Đánh giá hiệu quả hoạt động phát thanh, truyền thanh của đài truyền thanh cấp xã

 BBT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email