Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh

14/1/2019 10:10

Tuyenquang.gov.vn: Để chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật và thủy sản, đảm bảo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh.Cán bộ Trại Giống gà Ỷ La (TP Tuyên Quang) tiêm phòng cho đàn gà giống trước khi xuất bán. Ảnh: Tuấn Hùng

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn, khống chế không để dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản phát sinh, lây lan trên địa bàn, góp phần sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, bền vững. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ban ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan, tiến tới xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra. Tổ chức giám sát chặt chế, kiểm tra, phát hiện kịp thời các dịch bệnh xảy ra (nếu có). Chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và thủy sản.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với các nội dung: Phòng bệnh động vật trên cạn (giám sát dịch bệnh chủ động, tiêm phòng vắc xin, vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mồ, kiểm tra vệ sinh thú y an toàn thực phẩm, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, thanh tra, kiểm tra công tác chăn nuôi và thú y); Tổ chức chống dịch động vật trên cạn khi có dịch xảy ra (vệ sinh tiêu độc, khử trùng ổ dịch, xử lý ô dịch, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mồ, kiểm tra vệ sinh thú y, tiêm vắc xin bao vây ổ dịch); Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản (giảm sát dịch bệnh, quan trắc, cảnh báo môi trường, kiểm dịch, kiêm soát vận chuyển giống thủy sản, xử lý khi phát sinh dịch bệnh, hóa chất phòng, chống dịch).

Về công tác tuyên truyền, tập huấn: đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thú y, Luật Thủy sản và các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản cho toàn thể nhân dân về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh đối với sản xuất và sức khỏe của con người; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức (họp thôn; in tờ rơi, băng rôn; phóng sự truyền thanh, truyền hình; bản tin trên báo ...) để tuyên truyền tới người chăn nuôi, các chủ trương, chính sách của Nhà nước vê các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản. Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho hệ thống Chăn nuôi và Thú y từ tỉnh đến cơ sở và lực lượng trực tiếp tham gia tiêm phòng, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; người chăn nuôi nhận thức rõ về trách nhiệm của Chủ vật nuôi với cộng đồng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cách nhận biết dấu hiệu của các loại dịch bệnh nguy hiểm.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả và đúng quy định; tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh. Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc, khử trùng và các biện pháp phòng, chông dịch bệnh cho động vật. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện các biện pháp phòng, chông dịch theo quy định.

Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là các dịch, bệnh trên động vật có khả năng lây sang người (Cúm gia cầm, Dại, Nhiệt thán...). Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường Tuyên Quang: Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng Chăn nuôi và Thú y, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền vận động người dân thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh động vật và thủy sản năm 2019 và kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo đúng quy định; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang chủ động xây dựng chuyên đề, phóng sự tuyên truyền về lợi ích của công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản và trách nhiệm của chủ vật nuôi trong phòng, chống dịch bệnh để người dân tích cực, chủ động thực hiện nhằm phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức công tác giám sát, công bố dịch bệnh, thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức chống dịch bệnh trên địa bàn theo quy định. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh động vật và thủy sản trên địa bàn huyện, thành phố; kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp cấp huyện, giao nhiệm vụ cho từng thành viên trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và có giải pháp triển khai tiêm phòng đạt kế hoạch, tổ chức tháng cao điểm thực hiện tiêm phòng vụ Xuân - Hè (từ 15⁄3 đến 15/4/2019); vụ Thu Đông (ừ 135/9 đến 15/10/2019) đề thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, thẩm định kết quả và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả tiêm phòng và quản lý, sử dụng vắc xin, công tiêm phòng: tình trạng giết mổ, kinh doanh, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm làm lây lan dịch bệnh, hoặc xảy ra trường hợp có người bị nhiễm bệnh từ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi. Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục Pháp luật về Chăn muôi và Thú y và chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động Chăn nuôi và Thú y; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm Pháp luật về Chăn nuôi và Thú y theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tập trung tổ chức tuyên truyền sâu, rộng đến toàn thể nhân dân, để mọi người nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng của việc tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản; cơ chế hỗ trợ tiêm phòng của tỉnh và tự giác, chủ động chấp hành; thường xuyên giám sát, kiểm tra công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh, quản lý, sử dụng vắc xin, theo đúng quy định, chủ động tổ chức triển khai xử lý triệt để các ô dịch phát sinh theo quy định. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai quy hoạch cơ sở giết mổ động vật tập trung, quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ động vật tập trung, sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh Thú y trên địa bàn.

UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức chống dịch bệnh theo quy định. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản thực hiện đăng ký, kê khai ban đầu với chính quyền địa phương theo quy định tại Nghị định sô 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. Xây dựng kế hoạch tiêm phòng chi tiết đến từng thôn, xóm, bản, tổ nhân dân; huy động lực lượng và tổ chức thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt tỷ lệ quy định. Kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất cấp xã để trực tiếp chỉ đạo triển khai, kiểm tra và đôn đốc thực hiện tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức kiểm tra hoạt động Chăn nuôi và Thú y trên địa bàn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm Pháp luật về Chăn nuôi và Thú y theo thấm quyền. Giao trách nhiệm cho nhân viên chăn nuôi và thú y cấp xã, thú y viên thôn bản phối hợp với trưởng, phó các thôn, bản, tổ nhân dân trong việc giám sát dịch bệnh tại cơ sở, kịp thời phát hiện dịch bệnh ngay từ khi mới phát sinh. Quản lý, sử dụng các loại vắc xin, thuốc khử trùng được cấp chặt chẽ, có hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí; tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng theo chỉ đạo của cấp trên. Phối hợp quản lý việc giết mổ động vật tập trung, sơ chế, chế biến, vận chuyên, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y, quản lý hoạt động của cơ sở giêt mổ nhỏ lẻ trên địa bàn.

Trưởng thôn, bản, tổ nhân dân (xóm) tổ chức họp dân, quán triệt kế hoạch tiêm phòng, lịch tiêm phòng, trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc phòng, chống dịch bệnh cho động vật; các loại bệnh phải tiêm phòng bắt buộc và ký cam kết thực hiện tiêm phòng; tổ chức thực hiện tiêm phòng tại địa bàn được giao quản lý theo kế hoạch; công khai kết quả tiêm phòng tại thôn, bản, tổ nhân dân để nhân dân kiểm tra; chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng trên phạm vi thôn, bản, tổ nhân dân. Thực hiện theo dõi, giám sát tình hình bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng trong phạm vi địa bàn quản lý; trực tiếp tham gia công tác phòng, chống khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Chủ vật nuôi chấp hành tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định; chủ động việc thực hiện vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi của gia đình; chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Nếu không chấp hành việc khai báo, tiêm phòng và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho vật nuôi theo quy định sẽ không được hưởng hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước khi có dịch bệnh và thiên tai xảy ra theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm, gây ảnh hưởng đến cộng đồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh trên động vật và thủy sản, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y, bảo vệ sức khoẻ cho con người và hạn chế thiệt hại, thúc đẩy phát triển chăn nuôi của tỉnh.
PV
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục