Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

18/3/2019 7:5

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về Thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020.Khách du lịch nước ngoài tham quan Làng văn hóa du lịch Tân Lập, xã Tân Trào (Sơn Dương).
Ảnh: Hải Lâm

Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020 nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai công tác thông tin đối ngoại; góp phần quan trọng đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa; những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của Tuyên Quang. Đưa hoạt động hội nhập quốc tế của tỉnh đi vào chiều sâu nhằm thu hút đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, thu hút khách du lịch... thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung thông tin, quảng bá hình ảnh của Tuyên Quang theo hướng đa dạng hóa nội dung, hình thức và phương thức thông tin đối ngoại; chú trọng đến hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; Thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời giải thích làm rõ và đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu tuyên truyền sai trái ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh; Chú trọng công tác thông tin đối ngoại với các nước Lào và Campuchia theo các Đề án thông tin đối ngoại của Chính phủ; Tiếp tục tập trung công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; thành tựu về quyền con người ở trong nước cũng như ở địa phương; Quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc của tỉnh và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương; Xây dựng bộ dữ liệu số hóa về thông tin đối ngoại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Tuyên Quang bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để đưa lên Cổng thông tin điện tử và Trang Thông tin đối ngoại tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục biên soạn và phát hành tài liệu bằng tiếng nước ngoài về các Dự án mời gọi đầu tư; xuất bản các ấn phẩm giới thiệu các tiềm năng và thế mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương để phục vụ quảng bá tiềm năng, cơ hội thu hút đầu tư của tỉnh; Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong nước; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên trong nước và nước ngoài đến thăm và làm phim, viết bài, đưa tin quảng bá hình ảnh của tỉnh; Kiện toàn tổ chức và bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phụ trách công tác thông tin đối ngoại của địa phương; Phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan để mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan để mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về quản lý nhà nước và thông tin đối ngoại cho các đối tượng liên quan trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan để tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới; thực hiện tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia. Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí thông tin về Tuyên Quang, kiểm tra, ngăn chặn thông tin xấu và đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc. Duy trì hoạt động của trang Thông tin đối ngoại (tiếng Việt và tiếng Anh) và Cổng thông tin điện tử tỉnh. Chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, các cơ quan báo chí và các đơn vị có liên quan xây dựng bộ giữ liệu số hóa giới thiệu, quảng bá hình ảnh của ngành, địa phương bằng tiếng Việt và tiếng Anh để đưa lên trang Thông tin đối ngoại và Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Sở Ngoại vụ thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Chủ trì, là đầu mối liên hệ với các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan triển khai hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh ở nước ngoài theo kế hoạch thông tin đối ngoại đã được UBND tỉnh phê duyệt. Cung cấp thông tin đối ngoại của tỉnh với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp, hoạt động trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị nội dung chương trình làm việc trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh cho phóng viên nước ngoài. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây đựng phiên bản tiếng nước ngoài cho Trang thông tin đối ngoại Tuyên Quang. Xây dựng và phát hành các ấn phẩm phục vụ thông tin đối ngoại của tỉnh thuộc  phạm vi phụ trách.  Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dữ liệu về các Đoàn của lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài, các chuyến thăm, làm việc tại tỉnh của các đoàn khách ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ; phối hợp hướng dẫn đưa tin về tình hình quốc tế, tin trong nước liên quan đến đối ngoại.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch. Chỉ đạo Ban quản lý các khu, điểm du lịch, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện thông tin, tuyên truyền, quảng bá về lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh... thông qua hoạt động hướng dẫn du lịch và các hình thức phù hợp khác. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, giới thiệu quảng bá về văn hóa, du lịch của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các sự kiện quảng bá hình ảnh Tuyên Quang ở trong nước và nước ngoài thuộc lĩnh vực quản lý. Phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan liên quan sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý để phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại. Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, quản lý việc xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung về Tuyên Quang; phát hiện và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những ấn phẩm có nội dung thông tin không đúng sự thật, gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng và phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển sản phẩm du lịch với các tỉnh, thành phố trong nước; tổ chức khảo sát kết nối tour, tuyến du lịch từ Tuyên Quang đi các tỉnh, thành phố và ngược lại. Tập trung nâng cao chất lượng nội dung trang thông tin điện tử của đơn vị.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác đối ngoại nhân dân trên các kênh thông tin đại chúng và các hoạt động giao lưu văn hóa, hòa bình hữu nghị với các bạn bè các nước.

Trung tâm xúc tiến đầu tư xây dựng các ấn phẩm, tài liệu để tuyên truyền, quảng bá về môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, giới thiệu tiềm năng kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các chương trình, sự kiện trong nước và nước ngoài.  Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng bộ dữ liệu số hóa giới thiệu quảng bá hình ảnh của ngành, địa phương. Phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai các chương trình hợp tác, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước. Tâp trung nâng cao chất lượng nội dung trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Công an tỉnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện các luận điệu, thông tin tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; theo dõi, tổng hợp tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp đấu tranh với các hành động chống phá Đảng và nhà nước ta. Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí thông tin nhanh nhạy, kịp thời đấu tranh phản bác luận điệu của các thế lực thù địch. Xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện đối ngoại diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác những thông tin quan trọng về tình hình thời sự, thông tin trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Tuyên Quang đến với nhân dân trong tỉnh và bạn bè quốc tế. Quảng bá về hình ảnh Tuyên Quang, đất nước Việt Nam phát triển năng động, giàu truyền thống văn hóa, hội nhập sâu rộng... đến bạn bè quốc tế. Phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam nói chung, của tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương thực hiện công tác tuyên truyền đối ngoại của tỉnh.

Các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của đơn vị, địa phương. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý. Phân công tổ chức hoặc cá nhân trực thuộc làm đầu mối chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại. Tập trung nâng cao chất lượng nội dung trang thông tin điện tử của đơn vị, địa hương. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý. Kịp thời phát hiện những thông tin sai sự thật báo cáo đề xuất xử lý thông tin theo thẩm quyền. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác thông tin đối ngoại, nhất là trong việc đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh của tỉnh.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email