Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải

4/9/2019 10:15

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có Quyết định công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải.Quy trình thủ tục hành chính được tiếp nhận và kiểm
 tra tính hợp lệ của hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có 170 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính gồm: cấp tỉnh 146 quy trình với 91 quy trình nội bộ, 55 quy trình liên thông; Cấp huyện: 24 quy trình nội bộ.

Sở Giao thông vận tải có 145 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gồm cấp tỉnh: 127 quy trình gồm: 117 quy trình nội bộ, 10 quy trình liên thông; Cấp huyện: 9 quy tình nội bộ; Cấp xã: 9 quy trình nội bộ.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang) ngay sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục