THÔNG TIN TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Tháng/Năm VĂN BẢN ĐẾN VĂN BẢN ĐI Tổng số
Nhận qua mạng Nhận qua mạng và giấy Nhận qua giấy Tổng số Gửi qua mạng Gửi qua mạng và giấy Gửi qua giấy Tổng số
Tháng 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tháng 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0