Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
1407 /UBND-TH 24/05/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững
511 /QĐ-UBND 24/05/2019 0:0 Phê duyệt dự toán mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
513 /QĐ-UBND 24/05/2019 0:0 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua phần mềm phân bổ dự toán - tổng hợp báo cáo và quyết toán các đơn vị xã/phường/thị trấn
2/CĐ-UBND 23/05/2019 0:0 Về Phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
1383 /UBND-TH 23/05/2019 0:0 v/v cung ứng dịch vụ thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội
1382 /UBND-NC 22/05/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”
1379 /UBND-KGVX 22/05/2019 0:0 V/v tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện Quyết số 2073/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
1381 /UBND-TH 22/05/2019 0:0 V/v tổng kết thi hành Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ
170 /QĐ-UBND 21/05/2019 0:0 Về việc điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông
1364/UBND-NC 21/05/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ
44 /TB-UBND 21/05/2019 0:0 Kết luận cuộc họp về dự thảo các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh về người hoạt động không chuyên trách và về cán bộ, công chức cấp xã
1353 /UBND-TNMT 21/05/2019 0:0 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129