Công bố Danh mục 23 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

7/5/2019 14:10

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1605/QĐ-UBND công bố Danh mục 23 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.


 Ảnh minh họa.
 
Theo đó, Danh mục 23 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ gồm: lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ (11 thủ tục), lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (08 thủ tục).

Quyết định này thay thế các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại khoản 8, 9 mục I (Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ); khoản 37, 38, 41, 42, 43 mục II (Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); khoản 46, mục III (Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ) Phụ lục I (Danh mục thủ tục hành chính), Phụ lục II (Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính) ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang và mục I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 mục I (Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ); khoản 39 mục II (Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) Phụ lục I (Danh mục thủ tục hành chính), Phụ lục II (Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính) ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 30/8/2017.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, triển khai thực công khai tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng tải đầy đủ Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN; Quyết định số 1662/QĐ-BKHCN; Quyết định số 1826/QĐ-BKHCN; Quyết định số 2138/QĐ-BKHCN; Quyết định số 2405/QĐ-BKHCN; Quyết định số 1667/QĐ-BKHCN; Quyết định số 2306/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ và Danh mục, nội dung cụ thể của 23 thủ tục hành chính này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
PV
 
 
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục