Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

7/5/2019 14:41

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long tặng
hoa chúc mừng Trường Phổ thông Tuyên Quang. Ảnh: Huy Hoàng

Theo đó, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm 59 thủ tục hành chính: thủ tục hành chính cấp tỉnh (36 lĩnh vực), thủ tục hành chính cấp huyện (19 thủ tục), thủ tục hành chính cấp xã (4 thủ tục).

Quyết định này bãi bỏ khoản 15, 16, 17, 18, 63, mục I, Phần A ban hành kèm theo Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, triển khai thực công khai tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện hiện đăng tải đầy đủ Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT, Quyết định 4863/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 90/QĐ-BGDĐT và Danh mục, nội dung cụ thể của 59 thủ tục hành chính đã được sửa đổi bổ sung này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn.
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục