Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

7/5/2019 15:33

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 1080/UBND-NC gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các Sở: Tư pháp; Nội vụ; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; UBND các huyện, thành phố về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Sơn Dương. Ảnh: Thanh Phúc

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 707/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Công văn số 1201/BTP-PBGDPL ngày 09/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tăng cường truyền thông về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của ngành; hướng dẫn, theo dõi thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Sở Tư pháp tập huấn chuyên sâu về các tiêu chí tiếp cận pháp luật; biên soạn, hỗ trợ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã và đội ngũ tham mưu thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của một số cơ quan, đơn vị. Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở. Hướng dẫn sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản, quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phù hợp với thực tiễn báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định. Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo UBND tỉnh sơ kết thực hiện thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc giai giai đoạn 2016-2020 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2019. Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã chọn 01 xã để chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh chỉ đạo các thành viên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao gắn với nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới.

Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ sở; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục vận động hội viên tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất các giải pháp thực hiện. Tăng cường tuyên truyền về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; trú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Mỗi huyện lựa chọn 01 xã xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, gửi Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp trước ngày 10/5/2019. Kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản, quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục