Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện Lâm Bình

8/5/2019 8:32

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Lâm Bình.Ông Nguyễn Văn San, thôn Làng Chùa, xã Lăng Can, huyện
Lâm Binh,  chăm sóc đàn gia súc, gia cầm của gia đình. Ảnh: Xuân Cường

Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Lâm Bình nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp, phát huy tiềm năng, lợi thế và những kết quả bước đầu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; chú trọng, phát huy nội lực từ chính hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội để giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số ổn định sinh kế, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, tạo cơ hội thuận lợi để người nghèo, cận nghèo tiếp cận trực tiếp các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh, môi trường, thông tin; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các xã, thôn bản có tỷ lệ hộ nghèo cao, thu hẹp khoảng cách phát triển, mức sống giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.

Đề án đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 40%; (bình quân giảm trên 5%/năm; không có hộ gia đình chính sách là hộ nghèo). Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người (tính theo giá hiện hành) đến năm 2020 đạt trên 26,6 triệu đồng/người/năm. Thu nhập của hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 25% - 30%/năm; bình quân mỗi năm có ít nhất 25% hộ gia đình tham gia dự án thoát nghèo, cận nghèo. Có 03 xã thoát khỏi tình trạng xã đặc biệt khó khăn. 100% xã có đường đến trung tâm xã được cứng hóa đạt tiêu chuẩn theo quy định; trên 80% có đường giao thông liên thôn, liên xã được cứng hóa, đạt tiêu chuẩn theo quy định. Duy trì 100% số xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế. Duy trì 100% xã có mạng lưới trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 50% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới.

Phấn đấu trên 95% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Duy trì các xã có các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng trên 75% diện tích cây trồng hằng năm được tưới tiêu chủ động. Hỗ trợ đào tạo nghề và giáo dục định hướng cho trên 800 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, trong đó trên 30 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, bản được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia; xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng. 100% cán bộ, công chức xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động; 100% các xã có điểm thông tin, tuyên truyền cổ động ngoài trời và được trang bị bộ phương tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động. 100% các hộ dân các xã được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kinh nghiệm sản xuất; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các hình thức báo chí, các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông khác.

Theo đó, Đề án được thực hiện với các nội dung: Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 của Dự án 1 Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, cụ thể: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Thời gian thực hiện đề án từ năm 2018 -2020.
 


Tuyến đường liên xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa được
 bê-tông hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Ảnh: Hải Chung

UBND tỉnh yêu cầu cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn huyện Lâm Bình, kịp thời xử lý những phát sinh, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp để giải quyết về nguồn lực và huy động nguồn lực tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND huyện Lâm Bình lồng ghép các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn, xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm, tổng hợp nhu cầu vốn để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan cân đối bố trí nguồn vốn xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đôn đốc huyện Lâm Bình triển khai thực hiện Đề án, triển khai kế hoạch hằng năm; theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án; tổng hợp tình hình thực hiện hằng năm, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện. Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình giải quyết các vướng mắc về tài chính trong quá trình thực hiện Đề án. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, lồng ghép các chương trình, chính sách dân tộc hiện có để thực hiện có hiệu quả Đề án.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo trong việc kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án của huyện Lâm Bình để đảm bảo Đề án được triển khai thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng thực hiện Đề án, tham gia Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá"; khích lệ tính tự chủ của người dân vươn lên thoát nghèo.

UBND huyện Lâm Bình chỉ đạo xây dựng kế hoạch hằng năm để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án, có các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án.
PV
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục