Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

9/5/2019 14:59

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.Chi bộ Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành lãnh đạo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong ảnh:
Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành thi công tuyến đường tránh thành phố Tuyên Quang.
Ảnh: Trang Tâm

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về vai trò, vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong đơn vị kinh tế tư nhân. Giáo dục, động viên người lao động chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề; tích cực tham gia các đoàn thể nhân dân và phấn đấu trở thành đảng viên.

Bên cạnh đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện các nội dung có liên quan (khi có văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế); kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; khen thưởng, tặng các danh hiệu thi đua cho các đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và văn bản này.
PV
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục