Triển khai Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện Na Hang

13/5/2019 8:52

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 121/QĐ-UBND phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Na Hang.Gia đình chị Bàn Thị Dần, thôn Bản Lục, xã Đà Vị
phát triển kinh tế, thoát nghèo từ kinh doanh dịch vụ. Ảnh: Thanh Phúc

Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Na Hang nhằm tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội nhằm giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nhất là đối với xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững ở vùng nông thôn và các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản. Phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh đã đề ra.

Đề án đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 4%/năm. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người (tính theo giá hiện hành) trên địa bàn huyện đến cuối năm 2020 đạt 26 triệu đồng/người/năm. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí nông thôn mới. Có thêm 03 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (giảm số xã đặc biệt khó khăn xuống còn 07 xã); có 18 thôn, bản thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (giảm số thôn, bản đặc biệt khó khăn xuống còn 70 thôn, bản). 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; trên 70% thôn, bản có đường trục giao thông được cứng hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định của Nhà nước. 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phấn đấu trên 90% số xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế xã; duy trì 100% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; phấn đấu số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới 09 xã, chiếm 81,82%.  95% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Các công trình thủy lợi đáp ứng trên 90% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm. Thu nhập của hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 20-25% mỗi năm; bình quân mỗi năm có ít nhất 15% hộ gia đình tham gia dự án thoát nghèo, cận nghèo. Hỗ trợ đào tạo nghề và giáo dục định hướng mỗi năm cho từ 130 lao động trở lên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, bản được

tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo. 100% cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động; phấn đấu trên 90% các xã nghèo có điểm thông tin, tuyên truyền cổ động ngoài trời. 100% các hộ dân thuộc địa bàn xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kinh nghiệm sản xuất; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các hình thức báo chí, các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông khác. Phấn đấu đến năm 2020 hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho 100% hộ nghèo sống tại các xã đặc biệt khó khăn.

Theo đó, Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Na Hang được thực hiện với các nội dung: Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 của Dự án 1 Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, cụ thể: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, ỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
 


Thị trấn Na Hang được quy hoạch khang trang, phấn đấu hoàn
 thành các tiêu chí đô thị loại IV, tiến tới thành lập thị xã. Ảnh: Hải Chung

Để thực hiện hiệu quả, Đề án đã đề ra các giải pháp, trong đó tập trung giải quyết tốt các vấn đề về đời sống xã hội, tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tổ chức các cuộc khảo sát học tập kinh nghiệm giảm nghèo trên địa bàn huyện, phát triển và nâng cao trình độ cán bộ…

Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn huyện Na Hang, kịp thời xử lý những phát sinh, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp để giải quyết về nguồn lực và huy động nguồn lực tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND huyện Na Hang lồng ghép các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn, xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm, tổng hợp nhu cầu vốn để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan cân đối bố trí nguồn vốn xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đôn đốc huyện Na Hang triển khai thực hiện Đề án, triển khai kế hoạch hằng năm; theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cân đối bố trí nguồn vốn cân đối hàng năm của địa phương cho huyện Na Hang, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định; hướng dẫn UBND huyện Na Hang giải quyết các vướng mắc về tài chính trong quá trình thực hiện Đề án. Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì, lồng ghép các chương trình, chính sách dân tộc hiện có để thực hiện có hiệu quả Đề án.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo trong việc kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án của huyện Na Hang để đảm bảo Đề án được triển khai thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng thực hiện Đề án, tham gia Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá"; khích lệ tính tự chủ của người dân vươn lên thoát nghèo.

UBND huyện Na Hang chỉ đạo xây dựng kế hoạch hằng năm để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Đề án, có các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục