Thực hiện Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' năm 2019

13/5/2019 9:1

Tuyenquang.gov.vn: Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vừa ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2019.Giải bóng đá TP Tuyên Quang góp phần nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân. Ảnh: Minh Hoa

Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung và giá trị to lớn của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá": về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bển vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong xây dựng "Gia đình văn hoá", "Thôn, xóm, bản, tổ dân phố văn hoá", “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Đưa phong trào phát triển cả chiều rộng và chiều sâu với hình thức đa đạng, phong phú, thiết thực, có tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Kế hoạch đề ra mục tiêu thực hiện: 90⁄4 trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hoá; 78% trở lên số thôn, xóm, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá. 60% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 20% trở lên phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 94% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. 30% trở lên số xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy. 28,8% trở lên số người tập thể dục thể thao thường xuyên so với tổng dân số. Hoàn thành xây dựng 13 nhà văn hóa và 16 sân thể thao xã; 71 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phô gắn với sân thể thao và khuôn viên. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ, thể thao cơ sở (2.494 rổ, đội văn nghệ quân chúng thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang; 4.037 đội thể thao cơ sở). 1002 quy ước đã được công nhận phải rà soát đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Điều 4 và đúng thẩm quyền công nhận quy định tại Điều 9 Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg  ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc tiến hành thủ tục công nhận đối với các quy ước có nội dung hoặc thẩm quyền công nhận chưa phù hợp.

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tích cực tuyên truyền, quán triệt, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị mình nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình của Trung ương và của tỉnh về xây dựng hệ thống chính trị vững chắc, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, 5 nội dung, 7 phong trào trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gắn với xây dựng nông thôn mới. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tích cực tuyên truyền Quy định của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tăng cường các giải pháp làm giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật; phòng, chống bạo lực gia đình; bạo lực học đường...; phối hợp với Ban Chỉ đạo huyện, thành phố triển khai xây dựng mỗi huyện, thành phố một mô hình điểm về vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy ước thôn, bản, tổ dân phố, bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch, thực hiện tốt 3 tiêu chí hợp vệ sinh tại các hộ gia đình và cộng đồng dân cư.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện phong trào năm 2019; văn bản triển khai đăng ký, bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị theo đúng quy trình, đảm bảo thực chất. Hướng dẫn, kiểm tra việc rà soát quy ước hiện có theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 và đúng thẩm quyền công nhận quy định tại Điều 9 của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg. Hướng dẫn Ban Chỉ đạo Phong trào cấp huyện lập dự toán kinh phí tổng kêt 10 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2010 - 2020. Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tập huấn, kiểm tra Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019 theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; chú trọng tập huấn, kiểm tra công tác bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, việc thực hiện quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - cơ quan Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phát động phong trào ủng hộ "Quỹ vì người nghèo", "Quỹ đền ơn đáp nghĩa": tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Chỉ đạo phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, khu dân cư không có tệ nạn xã hội, thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh duy trì việc giao ban báo chí, kịp thời đánh giá và định hướng tuyên truyền việc thực hiện Phong trào, những gương tập thể, cá nhân điển hình trong “Bản tin Thông báo nội bộ” của Ban.

Liên đoàn Lao động tỉnh - cơ quan Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện Phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; hướng dẫn đăng ký, theo dõi, tổng hợp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo phát động đoàn viên công đoàn gương mẫu chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Chỉ đạo, triển khai phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong công nhân viên chức lao động. Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng"; động viên hội viên tích cực tham gia chương trình "Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và bảo vệ môi trường.  Tích cực thực hiện và vận động con cháu, gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao người cao tuổi, tham gia xây dựng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, phong trào "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiểu thảo", xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", Phong trào "Phụ nữ Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới"; cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, tham gia phát triển du lịch. Hội Cựu Chiến binh tỉnh vận động hội viên phát. huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", thực hiện tốt phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu", gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện các nội dung của các phong trào tại cơ sở. Hội Nông dân tỉnh thực hiện có hiệu quả Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", Phong trào "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; vận động hội viên đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn; thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng và thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường, phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa.

Tỉnh đoàn Tuyên Quang triển khai thực hiện hiệu quả 3 Phong trào: Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: Đồng hành với thanh niên trong học tập, Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên. Tích cực vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tiếp tục thành lập mới và duy trì hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong thanh niên; xây dựng, nhân rộng mô hình Thắp sáng đường quê; tham gia tích cực với vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tuân thủ, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và an toàn giao thông; đảm nhận duy tu, sửa chữa đường giao thông nông thôn.

Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phát hiện và tố giác tội phạm; tăng cường các giải pháp nhằm kiềm chế tội phạm, giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật (cờ bạc, ma túy, mại dâm, mua bán người, trọng án, cướp giật, ghi lô đề...). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội" gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền sâu, rộng; mở chuyên mục về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phát hàng tuần trên sóng phát thanh và truyền hình. Nâng cao chất lượng các chuyên đề, tin, bài, chương trình văn hóa văn nghệ về xây dựng đời sống văn hóa. Báo Tuyên Quang tiếp tục mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Viết tin, bài, ảnh đăng tải trên các số báo tối thiểu 02 tin, bài/tuần; tăng cường tin, bài, ảnh biểu dương, phê bình các địa phương, đơn vị thực hiện tốt, thực hiện chưa tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc thực hiện nếp sông văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, việc thực hiện quy ước thôn, bản, tổ dân phố...

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng nếp sống, văn minh trong trường học; xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường; duy trì tốt việc thực hiện Quy tắc ứng xử của giáo viên và học sinh. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh về việc thực. hiện Quyết định số 281/QÐ- TTEg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và tổ chức đánh giá các mô hình "Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập" tại tất cả các xã, phường, thị trấn; tăng cường hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên và nhi đồng", giai đoạn 2016 - 2020 trong các nhà trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan, các tô chức đoàn thể, tổ chức hoạt động ngoại khóa; tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, phòng chống bạo lực học đường, kỹ năng giao tiếp trong học sinh, sinh viên. Phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo, Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; "Quỹ đền ơn đáp nghĩa"; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng "Xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy"... gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Sở Y tế chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tổ chức triển khai công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ cở; theo dõi, hướng dẫn xây dựng quy ước thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, thực hiện "Văn hóa giao thông" khi tham gia giao thông; rà soát việc sử dụng lòng đường, lề đường, giữ gìn cảnh quan trên các tuyến đường, đặc biệt đường dẫn tới các khu, điểm du lịch; tăng cường công tác quản lý hành lang đường bộ, vỉa hè đô thị, nhân rộng các tuyến phố tự quản; hướng dẫn nhân rộng các tuyến phố tự quản.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp huyện xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả để xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2019 cho Ban Chỉ đạo cấp xã và hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp xã xây dựng kế hoạch hoạt động; giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng gia đình văn hóa năm 2019 cho khu dân cư; hướng dẫn tổ chức công bố danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa năm 2019 vào dịp tông kết cuối năm của xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phong trào lập dự toán kinh phí tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", giai đoạn 2010 - 2020; tập huấn về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại cơ sở. Chỉ đạo, rà soát, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn cấp huyện đảm bảo quy ước được xây dựng, thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn quản lý; có biện pháp xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm; kiểm tra, đôn đốc xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố về công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng nước sạch, công tác giảm nghèo, công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, vỉa hè đô thị; phát huy tốt phong trào "Tuyến đường xanh, sạch, đẹp", "Tuyến đường tự quản"; sử dụng có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động các nhà văn hoá xã, nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục