Đến tháng 07/2018 , Tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết
99,77%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 09/08/2018 10:21
Đến tháng 03/2017, Tỉnh Tuyên Quang đã trao đổi
10.149
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 24/03/2017 00:00
Liên kết chuyên mục