Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

11/10/2017 9:7

Tuyenquang.gov.vn: Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" cấp xã (Ảnh minh họa).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Người đứng đầu các các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc nội dung Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tăng cường vai trò giám sát của cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện hướng dẫn đầy đủ việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC, quá hạn trong giải quyết TTHC. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị theo đúng Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc quyền quản lý tổ chức giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đây là nội dung thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1367/TTg-KSTTHC ngày 13/9/2017 về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 
MT

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục