Tìm kiếm theo trích yếu

Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Số Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu văn bản
2048/UBND-NC 18/07/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam
71/TB-UBND 17/07/2019 0:0 Kết luận cuộc họp về dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2033/UBND-ĐTXD 17/07/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện Công điện Hỏa tốc số 849/CĐ-TTgngày 15/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ
2038 /UBND-KSTT 17/07/2019 0:0 Về giải pháp nâng cao tỷ lệ TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
2010/UBND-TH 16/07/2019 0:0 V/v triển khai thực hiện công văn số 6271/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ
86/KH-UBND 11/07/2019 0:0 Thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 02/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
85/KH-UBND 10/07/2019 0:0 Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
82 /KH-UBND 10/07/2019 0:0 Tổ chức sơ kết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
84 /KH-UBND 10/07/2019 0:0 Thực hiện nội dung hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang và thành phố Hà Nội theo Thông báo số 1952-TB/TU ngày 21/5/2019 của Thành ủy Hà Nội thông báo Kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang
1950 /UBND-TNMT 10/07/2019 0:0 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đất đai đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang
1956 /UBND-KGVX 10/07/2019 0:0 V/v cung cấp thông tin theo Phiếu khảo sát
13 /2019/QĐ-UBND 10/07/2019 0:0 Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Liên kết chuyên mục